ŠIKANOVANIE

Prevencia kriminality, delikvencie  a  šikanovania

     Priority rezortu školstva vychádzajú zo Stratégie prevencie kriminality v SR, týkajú sa základných opatrení škôl a školských zariadení,  určených na prevenciu nežiaducich javov, informácií vo výchovno-vzdelávacom procese a v preventívno-výchovných aktivitách a projektoch na predchádzanie a elimináciu kriminality, šikanovania, záškoláctva a iných nežiaducich javov.

ČO JE ŠIKANOVANIE

Obrazek

Šikanovanie je to, keď jedno alebo viac detí úmyselne opakovane ubližuje druhým. Znamená to, že niekto Tebe, alebo niekomu, kto sa nemôže brániť, robí niečo nepríjemné, niečo, čo si neželá, čo mu ubližuje, alebo ho zraňuje.

Šikanovanie je aj to:

·         keď Ťa spolužiaci opakovane urážlivo prezývajú, posmievajú sa Ti

·         keď sa Ti vysmievajú za to, ako sa obliekaš, z akej rodiny pochádzaš, za to, že sa dobre učíš, že poslúchaš učiteľov a pod.

·         keď Ťa spolužiak núti urobiť nejakú vec a vyhráža sa Ti, že ak to neurobíš, počarbe Ti zošit, vysype Ti veci z tašky a pod.

·         keď Ťa nútia odísť z vyučovania, alebo Ti nedovolia ísť zo školy domov

·         keď Ti spolužiak berie desiatu, peniaze alebo osobné veci

·         keď Ti spolužiaci robia veci, ktoré sú Ti nepríjemné (napr. nadávajú Ti, strkajú do Teba, schovávajú Ti veci, bijú Ťa)

·         keď Ťa spolužiaci ignorujú a nevšímajú si Ťa

 

Keď sa voči Tebe niekto správa tak, ako je to vyššie uvedené, potom pravdepodobne si obeťou šikanovania!

Často deti hovoria, že takéto správanie je v poriadku, že sa to môže, že to tak má byť.

To nie je pravda!

Nikomu, ani Tebe, nesmie nikto ubližovať, trápiť Ťa a zraňovať!

.

Mal by si vedieť, že podobné problémy má mnoho detí. Mali ich aj mnohí známi ľudia. V detstve bol šikanovaný napr. herec Tom Cruise, spevák Phil Collins a mnohí ďalší. Každý z nich sa týchto problémov po čase zbavil a nezabránilo im to dosiahnuť úspech v ďalšom živote.

Ak nezostaneš so svojím problémom sám, ak naberieš odvahu a povieš to niekomu dospelému, určite Ti pomôže problém riešiť a Tvoj život sa opäť vráti do normálnych koľají.

 

PREČO SI ŠIKANOVANÝObrazek

So šikanovaním má skúseností temer 30% detí. Mnohí sa z týchto psychických, či fyzických zranení len ťažko spamätávajú. Chyba v žiadnom prípade nie je v Tebe, ale v zlých vzťahoch medzi žiakmi vašej triedy alebo školy. Problém je v tom, že niektorí Tvoji rovesníci sú agresívnejší a nedokážu kontrolovať svoje správanie. Ani kontrola zo strany dospelých nie je dostatočná. Nie je to teda preto, že Ty si zlý, nešikovný, alebo si to zaslúžiš. Nehanbi sa za to, že si obeťou šikanovania. Nenechávaj si to pre seba, ale požiadaj o pomoc ľudí, ktorým dôveruješ. Povedz to mame, obľúbenej učiteľke, kamarátovi, psychológovi, obráť sa na linku dôvery, alebo najbližšiu pedagogicko – psychologickú poradňu.

 

AKO SA MÔŽEŠ BRÁNIŤ, ČO MÔŽEŠ UROBIŤ ????

·         Keď do Teba niekto zapára, nedaj sa vyprovokovať ani vystrašiť, aj keď sú viacerí.

·         Môžeš im povedať, aby vypadli, kričať „NIE“ alebo utekať preč. Ale musíš to urobiť nahnevane a hneď odísť.

·         Keď máš ísť okolo tých, ktorí Ťa bijú, berú Ti veci, nechodievaj sám. Počkaj na nejakú skupinku a pridaj sa k nim, aj keď ich vôbec nepoznáš.

·         Vyhýbaj sa miestam, kde by Ťa mohol niekto zbiť, zobrať Ti niečo alebo Ťa inak trápiť.

·         Keď nemáš kamarátov, skús si ich nájsť. Možno má niekto v Tvojom okolí rovnaké problémy ako Ty. Skús sa s ním spojiť.

·         Zaznamenávaj si všetko, čo Ti robia, kedy, kde a kto Ti čo urobil a povedal.

·         Povedz o svojich problémoch rodičom a požiadaj ich o radu. Ty ich pomoc a podporu potrebuješ a oni sa určite budú snažiť pomôcť TI.

·         Keď sa to týka školy, skús nájsť dôveryhodnú pani učiteľku, výchovnú poradkyňu alebo aspoň spolužiaka, ktorému sa zdôveríš.

·         Keď si myslíš, že sa nemôžeš zdôveriť nikomu, zavolaj na linku dôvery, alebo do Pedagogicko – psychologickej poradne. Kontakty nájdeš v ďalších častiach na našej stránke.

 

PAMÄTAJ SI !

·         Ak si obeťou šikanovania, musíš to čím skôr oznámiť dôveryhodným dospelým a chrániť sa!

·         Ak je šikanovaný niektorý Tvoj spolužiak, nie je správne schvaľovať agresívne správanie spolužiakov.

·         Nie je správne ani odsudzovať niekoho, kto je iný, možno menej sympatický, slabší, má iné názory a záujmy, má nejaký fyzický,             či iný handikep.

·         Nie je správne mlčať, keď cítiš nespravodlivosť, nečestnosť, ponižovanie druhých.

·         Nie je správne nechať sa ovplyvniť alebo presvedčiť agresormi, aby si mlčal.

·         Nie je správne nečinne sa prizerať, alebo byť ľahostajný, keď sa staneš svedkom šikanovania. Hovorí sa o „žalovaní“ ako keby to           bolo niečo nemiestne a nedôstojné. Keď niekto ohlási šikanovanie, vôbec to neznamená, že je slaboch. Naopak, dokazuje to, že             sa nebojí a že má dosť sebavedomia , aby sa šikanovať nenechal.

·         Ak vieš, že je v Tvojom okolí niekto šikanovaný, povedz to rodičom, triednej učiteľke, koordinátorovi prevencie, alebo niekomu              dospelému, komu dôveruješ.

 

ČO ROBIŤ, KEĎ SI SVEDKOM TOHO, ŽE TVOJHO KAMARÁTA ŠIKANUJÚ STARŠÍ CHLAPCI V ŠKOLE ?

  • zájdi za učiteľom, ktorému dôveruješ, a povedz mu, čo si videl
  • porozprávaj sa s kamarátom, ktorý je obeťou šikanovania, podpor jeho sebavedomie
  • ponúkni mu pomoc, napríklad že spolu s ním zájdeš za učiteľom a potvrdíš, že ho naozaj šikanujú
  • rátaj však s tým, že sa bude báť a nebude chcieť o ničom hovoriť, napriek tomu to za pokus stojí
  • pokús sa šikovne a nenápadne zistiť, ako dlho šikanovanie trvá a kto všetko je na škole obeťou
  • pokiaľ je takých detí viac, je nádej, že sa rodičia spoja a spoločne niečo dosiahnu
  • nájdi dospelého spojenca – učiteľa, rodičov Tvojich, či kamarátových, staršieho súrodenca
  • v každej škole je výchovný poradca a koordinátor prevencie, ten by taktiež mohol pomôcť
  • keď poznáš kamarátových rodičov, pokús sa ich taktne informovať
  • keď budeš jednať, nezabúdaj, že ide o to pomôcť kamarátovi a nie sa pomstiť násilníkom

 

Ešte jedna výborná stránka:

https://www.infovek.sk/predmety/vporadenstvo/index.php?k=21

 

Šikanovanie z právneho hľadiska

 

Z hľadiska priestupkového zákona môže šikanovanie napĺňať skutkovú podstatu priestupkov (proti občianskemu spolunažívaniu, proti majetku).

Z hľadiska trestného zákona môže šikanovanie naplniť skutkovú podstatu trestného činu (prečin alebo zločin – ohováranie, nebezpečné vyhrážanie, ublíženie na zdraví, obmedzovanie osobnej slobody, nátlak, vydieranie, lúpež, krádež, poškodzovanie cudzej veci, neoprávnené užívanie cudzej veci).

Páchateľom trestného činu je ten, kto trestný čin spáchal sám. Za spolupáchateľstvo trestného činu sa považuje, ak bol trestný čin spáchaný spoločným konaním dvoch alebo viacerých osôb.

Trestne zodpovedný je ten, kto v čase spáchania činu dovŕšil 14. rok veku , zaraďuje sa do kategórie „mladistvých“.

Pedagogický zamestnanec, ktorému bude známy prípad šikanovania a neprijme v tomto smere žiadne opatrenie, sa vystavuje riziku trestného postihu. Svojím konaním môže naplniť i skutkovú podstatu trestného činu – neprekazenia, neoznámenia trestného činu alebo ublíženia na zdraví, a to tak, že inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví tým, že poruší oznamovaciu povinnosť vyplývajúcu z jeho zamestnania, povolania, postavenia či funkcie.

 

Trestno-právne normy v oblasti trestnej činnosti, súvisiacej s tzv. šikanovaním v školskom prostredí (spracované podľa PPZ)

 

    Trestný zákon nepozná skutkovú podstatu trestného činu „šikanovania“, avšak v prípade konania, ktoré vykazuje znaky šikanovania, môže byť takéto konanie posudzované ako trestný čin vydierania v zmysle § 189 Trestného zákona, prípadne trestný čin nátlaku podľa

§ 192 Trestného zákona.

 

§ 189 Vydieranie

(1) Kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel, potrestá sa odňatím

    slobody na dva roky až šesť rokov

(2) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

        a) závažnejším spôsobom konania,

        b) na chránenej osobe,

        c) z osobitného motívu, alebo

        d) spôsobí ním väčšiu škodu

(3) Odňatím slobody na desať rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

      a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

      b) a spôsobí ním značnú škodu

(4) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin

    uvedený v odseku 1

       a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

       b) ako člen nebezpečného zoskupenia

 

§ 192 Nátlak

 

(1) Kto iného núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel, zneužívajúc jeho hmotnú núdzu alebo naliehavú majetkovú potrebu, alebo tieseň vyvolanú jeho nepriaznivými osobnými pomermi, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

 

Metodické usmernenie č. 7/2006-R z 28. marca 2006 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach 

Kompletný dokument nájdete na stránke ministerstva školstva

www.minedu.sk/data/att/571.pdf