NÁSTENKY 

 

Vnútorná smernica riaditeľa školy číslo 1/2011 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v ZŠ Bystrická cesta 14, Ružomberok

(Vydaná v súlade s Metodickým usmernením MŠ SR č. 7/2006-R z 28. marca 2006)

 

Základným princípom našej školy je : „Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách !“

 

Systémové aktivity školy v oblasti prevencie šikanovania a agresivity
 1. V škole vytvárame pozitívnu klímu.
 2. Medzi žiakmi, zamestnancami školy, rodičmi prebieha úzka spolupráca, sú jasne vymedzené možnosti dôverného oznamovania aj zárodkov šikanovania formou :

a)      schránky dôvery,

b)      dôverného rozhovoru medzi zamestnancom školy, žiakom a rodičom.

 1. Vo vnútornom poriadku školy sú jasne stanovené pravidlá správania vrátane sankcií za ich porušenie.
 2. V pôsobnosti výchovnej komisie sa vedú písomné záznamy o riešení konkrétnych prípadov šikanovania.
 3. V súlade s pracovným poriadkom pre pedagogických zamestnancov školy je zvýšený dozor pedagogických zamestnancov cez prestávky, pred začiatkom vyučovania, po jeho skončení i v čase mimo vyučovania.
 4. Pedagogickí zamestnanci sú oboznámení so systémom našej školy pre oznamovanie a vyšetrovanie šikanovania, je zvyšovaná ich informovanosť a zaškolenie.
 5. Pedagogickí zamestnanci, žiaci a rodičia sú informovaní o tom, čo robiť v prípade, keď sa dozvedia o šikanovaní. Na nástenkách výchovného poradenstva a na webovej stránke školy sú umiestnené kontakty a telefónne čísla na inštitúcie zaoberajúce sa problematikou šikanovania.
 6. Zabezpečujeme pre triednych učiteľov, koordinátora prevencie a výchovného poradcu možnosť vzdelávania sa v tejto problematike.
 7. Škola spolupracuje s odborníkmi zariadení výchovného poradenstva.
 8. V pracovnom poriadku je vymedzená oznamovacia povinnosť pre pedagogických aj nepedagogických zamestnancov.
 9. Do riešenia a prevencie šikanovania je zaangažovaný aj žiacky parlament na našej škole.
Metódy riešenia šikanovania

a) zaistenie ochrany obetiam,

b) rozhovor s deťmi, ktoré na šikanovanie upozornili, rozhovor s obeťou, s agresormi,

c) nájdenie vhodných svedkov, individuálne, prípadne konfrontačné rozhovory so

    svedkami - nikdy nekonfrontovať obete a agresorov,

d) kontaktovanie rodičov alebo zákonných zástupcov,

e) kontaktovanie CPPPaP alebo diagnostického centra,

f) využitie anonymnej dotazníkovej metódy.

 

Pri výskyte skupinového násilia voči obeti zabezpečíme nasledovný postup:

a) okamžitá pomoc obeti,

b) dohoda riaditeľa školy s pedagogickými zamestnancami na postupe vyšetrovania,

c) vlastné vyšetrovanie,

d) zabránenie možnej krivej výpovede agresorov, ich izolácia bez možnosti dohodnúť sa na spoločnej výpovedi,

e) pokračujúca pomoc a podpora obete,

f) nahlásenie prípadu polícii,

g) kontaktovanie rodičov alebo zákonných zástupcov,

h) kontaktovanie CPPP a P, DC a pod.

 

Opatrenia na riešenie situácie

1. Opatrenia pre obete :

a) odporúčanie rodičom obetí vyhľadať individuálnu odbornú starostlivosť CPPPaP,

b) zorganizovanie skupinového intervenčného programu riaditeľom školy v spolupráci s CPPPaP,

c) informovanie a poradenstvo pre rodičov obetí.

2. Opatrenia pre agresorov :

a) odporučenie rodičom agresorov vyhľadať odbornú starostlivosť CPPPaP,

b) zníženie známky zo správania,

c) preloženie žiaka do inej triedy, pracovnej či výchovnej skupiny,

d) výchovné opatrenia – napomenutie a pokarhanie triednym učiteľom, pokarhanie riaditeľom školy.

3. V mimoriadnych prípadoch sa môžu použiť ďalšie opatrenia :

a) odporúčanie rodičom umiestniť žiaka na dobrovoľný diagnostický pobyt do miestne príslušného detského integračného centra, prípadne do liečebno-výchovného sanatória,

b) oznámenie príslušnému Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny – sociálno-právna ochrana detí za účelom využitia nutných výchovných opatrení v prospech maloletého

c) oznámenie príslušnému útvaru Policajného zboru SR, ak došlo k závažnejšiemu

    prípadu šikanovania, pri ktorom je podozrenie, že bol spáchaný trestný čin.

 

Spolupráca školy s rodičmi žiakov

     Pri podozrení na šikanovanie žiaka je potrebná spolupráca vedenia školy, koordinátora prevencie, prípadne výchovného poradcu a ďalších pedagogických zamestnancov tak s rodinou obete, ako aj s rodinou agresora. Sú upozornení na to, aby si všímali možné príznaky šikanovania a  je im ponúknutá im pomoc. Pri pohovore s rodičmi dbajú pedagogickí zamestnanci na taktný prístup a najmä na zachovanie dôvernosti informácií.

 

Spolupráca školy s ďalšími inštitúciami

1. V rámci prevencie šikanovania a pri jeho riešení je dôležitá spolupráca s CPPPaP, ako aj s ďalšími inštitúciami a orgánmi.

2. Vedenie školy sa riadi opatreniami a odporúčaniami Štátnej školskej inšpekcie a CPPPaP.

3. Pri podozrení, že šikanovanie naplnilo skutkovú podstatu priestupku alebo trestného činu, je riaditeľ školy oznámi túto skutočnosť príslušnému útvaru Policajného zboru SR.

4. Školy sú povinné bez zbytočného odkladu oznámiť orgánu sociálno-právnej ochrany skutočnosti, ktoré ohrozujú žiaka, alebo že žiak spáchal trestný čin, prípadne opakovane páchal priestupky.

 

 Miesto, dátum 1.9.2010

Vypracoval :          Mgr. M Fabian                                               RNDr. E. Volanská

                          koordinátor prevencie                                               riaditeľ školy

 

DETSKÉ PRÁVA

 

Čerpané zo stránky: https://www.dfsr.sk/23/

© Defence for Children International, section The Netherlands design: Annemariet von Berrs, bNO, Amsterdam Slovak version: Detský fond Slovenskej republiky
 

12 SPÔSOBOV  

ODMIETNUTIA DROGY

 

Obrazek 

1.                VYHNUTIE SA

2.                NEVIDÍM, NEPOČUJEM

3.                ODMIETAVÉ GESTO

4.                NIE ALEBO NECHCEM

5.                ODMIETNUTIE S VYSVETLENÍM (NAPRÍKLAD: ODMIETAM  ALKOHOL ALE NIE ČLOVEKA)

6.                PONUKA LEPŠEJ MOŽNOSTI

7.                PREVEDENIE REČI NA INÚ TÉMU

8.                ODMIETNUTIE S ODKLADOM

9.                POKAZENÁ GRAMOFÓNOVÁ PLATŇA

(NECHCEM, NECHCEM, .....)

10.              ODMIETNUTIE S PROTIÚTOKOM

11.             ODMIETNUTIE NAVŽDY

12.             ODMIETNUTIE AKO POMOC

(NECHCEM A TY S TÝM SKONČI POKIAĽ SA DÁ)

 

 

ALE AKO POVEDAŤ "NIE"!?

Najlepšou obranou proti zvodom drog je vybudovať si svoju osobnosť a stále ju zdokonaľovať.

Ak sa chcete naučiť odmietnuť drogu, uvedomte si, že ten:

 • kto ju vie odmietnuť, je slobodný človek - dokáže odmietnuť veci a návrhy, ktoré nechce a nepotrebuje, rozhodnúť sa, čo chce a čo nechce urobiť
 • kto ju nevie odmietnuť, nie je slobodný - je vydaný na milosť a nemilosť nápadom, myšlienkam a konaniu iných ľudí

Človek, ktorý ponúka alkohol alebo iné drogy, môže mať na to rôzne dôvody:

 • mať z toho sám prospech(mať okolo seba spoločnosť, nebyť sám...)
 • získať nadvládu nad inými(zbaviť ich možnosti slobodne sa rozhodovať)
 • zbavovať sa vlastnej neistoty, zmenšovať vlastný pocit viny
 • snaha byť zaujímavý
 • zarobiť na predaj drog

Preto, keď nám niekto ponúka akúkoľvek drogu, položte si otázku:

 • "Prečo mi to ponúka?"
 • "Čo je v mojom záujme?"
 • "Čo je pre mňa prospešné?"

Niektoré spôsoby ako povedať "NIE"!

 1. Povedz "nie" a choď preč - so sebadôverou. Neobzeraj sa a nepostávaj. Choď preč alebo utekaj, až kým sa nedostaneš z tejto situácie.
 2. Povedz "nie" a choď preč. Nájdi si nejakého dospelého, ktorému môžeš dôverovať. Porozprávaj sa s ním najmä vtedy, ak to, čo sa plánuje, je nebezpečné, alebo škodlivé.
 3. Ignoruj návrhy. Buď predstieraj, že si nepočul, alebo sa začni rozprávať o niečom úplne inom.
 4. Nájdi si výhovorku. Vymysli si niečo, čo by si "mal" robiť a odíď preč, ako by si to išiel spraviť.
 5. Vysmej sa tomu nápadu. Vysmej sa návrhu a povedz im, aký je smiešny.
 6. Vyzeraj šokovaný - že niekto, kto sa volá tvojim "priateľom", ťa žiada urobiť takú vec!
 7. Navrhni "lepší" nápad, ktorý nespôsobí problémy alebo nebude nebezpečný.
 8. Vráť výzvu. Ak tvoj priateľ hovorí: "Keby si bol skutočne môj priateľ, urobil by si to!", ty môžeš povedať: "Keby si ty bol skutočne mojim priateľom, nežiadal by si ma spraviť to."

Techniky odolávania nátlaku rovesníkov

1. Povedz iba "NIE"

 • Potras hlavou.
 • "Nie, ďakujem."
 • "Nemám chuť."
 • "Nemyslím si, že chcem."
 • "Odchádzam."
 • "V žiadnom prípade."
 • "Zabudni na to."
 • "Si blázon, šibe ti?"
 • "Skutočne nemám záujem."
 • "Mm-mm, (nie)."

2. Odíď - Pravidlo je, že pri akomkoľvek nátlaku povieme "nie" maximálne dvakrát a potom odídeme rýchlo a rozhodne.

Zdroj: https://wiki.gyvv.sk/index.php/Projekt:Protidrogov%C3%A1_v%C3%BDchova

 

DOBRÉ VZŤAHY SA DAJÚ NAUČIŤ

Ako ste sa naučili čítať, písať alebo počítať, môžete sa naučiť vytvárať dobré vzťahy. Nasledujúci - trochu rozsiahly prehľad - uvádza, čo vzťahom pomáha a čo im škodí. Ak naozaj chcete svoje vzťahy s druhými ľuďmi zlepšiť, vyberte si na každý deň jednu vec, ktorá pomáha a ktorú budete používať a jednu vec, ktorá škodí a ktorej sa budete vyhýbať. Uvedomujte si, ako na vaše zmenené správanie reagujú druhí ľudia.

 

Dobrým vzťahom pomáha:
 • Keď druhého pozorne počúvame
 • Porozumenie druhému
 • Schopnosť vidieť silné stránky a prednosti druhého
 • Poskytovanie radosti druhému
 • Pristihnúť druhého pri niečom, za čo ho môžeme pochváliť
 • Súhlas
 • Úsmev alebo výraz tváre, ktorý vyjadruje súzvuk s výrazom druhého
 • Primerane dlhý spoločne strávený čas
 • Kľudný a dôverný tón hlasu
 • Kľud, uvoľnenosť, priateľskosť
 • Dôveryhodnosť
 • Ak sú v súlade vzájomné očakávania
 • Spoloční priatelia
 • Spoločné ciele, záujmy
 • Spolupráca
 • Humor
 • Schopnosť vyjednávať a dosiahnuť dohodu
 • V určitých vzťahoch pohladenia, dotyky a pod.
 • Schopnosť prejaviť kladné city druhému
 • Starostlivosť o zovňajšok, oblečenie, hygienu
 • Vyvážené vzťahy- človek približne rovnako berie aj dáva
 • Podobnosť

 

Dobrým vzťahom škodí
 • Nevenovanie pozornosti druhému
 • Neporozumenie druhému
 • Podceňovanie druhého a pohŕdanie ním
 • Pôsobenie utrpenia druhému
 • Osobná kritika /napr. si hlupák namiesto vecnej kritiky, dalo by sa to urobiť lepšie/
 • Nesúhlas
 • Odmietavý výraz alebo výraz, ktorý je v rozpore s tým, ako cíti druhý /úsmev sa napr. nehodí pri „úprimnej sústrasti“/
 • Žiadny alebo malý spoločný čas
 • Ostrý, úsečný tón, príliš rýchle tempo
 • Napätosť, nervozita, ostražitosť
 • Nepravdy
 • Rozdielne vzájomné očakávania
 • Rozdielni priatelia, ktorí sa ešte prípadne neznášajú
 • Rozdielne ciele a záujmy
 • Súťaženie
 • Posmech
 • Neschopnosť dohovárania sa a dohodnutia kompromisu
 • Vyhýbanie sa dotykom v intímnych vzťahoch
 • Neschopnosť prejaviť kladné city, prejavovanie len záporných
 • Zanedbaný zovňajšok
 • Nevyvážené vzťahy - veľký rozdiel medzi tým, čo človek berie a čo dáva
 • Rozdielnosť

 

MUDr.Karel Nešpor,CSc

 

Zdroj: https://www.infovek.sk/predmety/vporadenstvo/index.php?k=19