ĽUDSKÉ PRÁVA

SVETOVÝ KÓDEX DETSKÝCH PRÁV

ObrazekSkrátená úprava Kódexu detských práv, tak ako ich prijalo Valné zhromaždenie OSN v roku 1989. Doteraz sa k nemu pripojili všetky štáty sveta s výnimkou Somálska a USA.

1. Všetky deti majú právo na starostlivosť a lásku.    

- máš právo na to, aby Ťa niekto dospelý mal rád a staral sa o teba.

2. Všetky deti sú si rovné.
- si rovnako vzácny ako ostatné deti. Nezáleží na tom, či si malý, veľký, čierny, biely, dievča, chlapec, tučný, chudý, veľký, malý alebo sa nejako inak odlišuješ od iných.

3. Každé dieťa má právo na dostatok zdravej výživy.
- máš právo na zdravé jedlo. Rodičia alebo iní dospelí majú povinnosť starať sa o Teba, aby si nebol hladný. Máš právo odmietnuť, ale musíš si uvedomiť, že môžeš zostať hladný.

Obrazek4. Každé dieťa má právo na vzdelanie.
- máš právo, ale aj povinnosť chodiť do školy a učiť sa. Nikto Ti nesmie brániť chodiť do školy.

5. Každé dieťa má právo na lekársku starostlivosť.
- keď si chorý a necítiš sa dobre, máš právo na ošetrenie lekárom. Návštevu však musíš mať riadne potvrdenú ošetrujúcim lekárom a musíš sa riadiť jeho pokynmi.


6. Každé dieťa má právo na hru a voľný čas.
- máš právo hrať sa, alebo venovať svojim záujmom, keď si splníš povinnosti do školy a pomôžeš doma alebo tam, kde je to treba.

7. Deti nesmú pracovať.
- pomáhať pri práci doma je chvályhodné a nevyhnutné. Nikto Ťa však nemôže nútiť ťažko pracovať. Zarábať peniaze v určitých podmienkach môžeš od 15 rokov.

Obrazek8. Deti nesmú byť týrané.
- máš právo, aby sa dospelí o teba starali. Nikto Ti nesmie ubližovať, biť Ťa, nadávať Ti a šikanovať Ťa.

9. Deti sa nesmú stať obeťami násilia a vojny.
- v krajinách, kde je vojna, nesmie nikto nútiť deti bojovať.

10. Deti nesmú byť sexuálne zneužívané.
- nikto ťa nesmie objímať, bozkávať prípadne nútiť k pohlavnému styku bez Tvojho dovolenia, keď Ti to je nepríjemné.

11. Deti majú právo vyjadriť svoje názory.
- máš právo povedať, čo si myslíš, ale musíš to povedať slušne, bez kriku a nadávok a zároveň musíš rešpektovať názory iných.

12. Deti majú právo zvoliť si svoje vierovyznanie.
- ak chceš, môžeš veriť v (akéhokoľvek) Boha, máš na to právo. Nikto by Ti nemal brániť chodiť na miesta, kde sa s ním môžeš porozprávať (kostol, Obrazekmešita, synagóga...).

13. Deti majú právo stretávať sa a združovať podľa vlastného výberu.
- máš právo stretávať sa so všetkými dobrými deťmi, ktoré sú slušné a nenavádzajú Ťa na zlé veci.

14. Deti majú právo na prístup k informáciám.
- máš právo, aby si sa dozvedel všetko, čo Ťa zaujíma a mal sa z čoho učiť prospešné veci.

Plné znenie Dohovoru o právach dieťaťa (Convention on the Rights of the Child) nájdete na stránke UNICEF

 

 

 

ĽUDSKÉ PRÁVA

OTÁZKY A ODPOVEDE,

KTORÉ BY ŤA MOHLI ZAUJÍMAŤ

 

Charakterizuj, čo sú to ľudské práva.

Ľudské práva sú určité pravidlá, požiadavky, práva chránené zákonom. Niektoré sú natoľko všeobecné, že ich uznávajú všetky civilizované štáty. Označujeme ich ako ľudské práva.

 

Na akej zásade sú postavené ľudské práva?

Sú postavené na zásade „ všetci ľudia sú si rovní.“

 

Prečo je užitočné poznať svoje práva?

Každý, kto požaduje rešpektovanie svojho práva, musí to isté právo rešpektovať i u iných a naopak.

 

Ktoré ľudské práva sú základné? Prečo ich pokladáme za základné?

Práva, ktoré zabezpečujú uspokojovanie našich základných životných potrieb, označujeme ako základné ľudské práva. Základné, t.j. spoločné  - bez nich by ľudia strácali dôstojnosť a nemohli by sa vyvíjať.

 

Vymenuj základné ľudské práva.

-          Právo na život, osobnú slobodu a bezpečnosť,

-          nikoho nemožno držať v otroctve, vystavovať mučeniu a ponižovaniu,

-          rovnosť pred zákonom, bez diskriminácie,

-          ochrana nášho súkromia, rodiny, domácnosti, korešpondencie pred nedovoleným zásahom,

-          právo na majetok,

-          petičné právo ai.

 

Vymenuj základné ľudské slobody.

-          Sloboda myslenia, názoru a jeho prejavovania,

-          sloboda svedomia a náboženstva,

-          sloboda pokojného zhromažďovania sa a združovania

 

Aké vlastnosti majú ľudské práva?

Sú neodňateľné( nikto nám ich nemôže zobrať), nescudziteľné( nemožno ich odovzdať inej osobe), nepremlčateľné( nezaniknú uplynutím určitého času), nezrušiteľné( nemožno ich odňať).

 

Možno obmedziť ľudské práva? Ak áno, za akých podmienok?

Áno, ak rušia iného a spôsobujú mu škodu, musíme ich obmedziť.

 

Kedy a načo bola prijatá Všeobecná deklarácia ľudských práv?

10. decembra 1948 OSN prijala VDĽP, ktorá zakotvuje základné ľudské práva pre všetkých ľudí., spresnila práva vyjadrené v Charte.

 

Aký dokument u nás zaručuje ochranu ľudských práv?

U nás prvým dokumentom zakotvujúcim občianske práva bola Listina základných práv a slobôd z roku 1991. Je súčasťou i našej ústavy.

 

Charakterizuj OSN.

Najväčšia medzinárodná politická organizácia, ktorej cieľom je dodržiavať medzinárodný mier a bezpečnosť, rozvíjať priateľské vzťahy a spoluprácu.

 

Čím je významný deň – 10.december?

Je dňom ľudských práv.

 

Ktoré dokumenty obsahujú základné práva detí?

Deklarácia práv dieťaťa

Dohovor o právach dieťaťa.

 

Práva dieťaťa sú rozdelené do štyroch kategórií. Vymenuj ich.

  1. Práva dieťaťa na prežitie
  2. Práva dieťaťa na zdarný vývoj
  3. Práva dieťaťa na slobodu názoru a prejavu
  4. Práva dieťaťa na slobodu vyznania a náboženstva.

 

V čom sa prejavuje právo dieťaťa na vývoj?

Týka sa vzdelania, prístupu k informáciám, práva na hry, oddych, kultúrne a športové aktivity.

 

Vysvetli podstatu náboženskej slobody.

Každý musí rešpektovať náboženské presvedčenie toho druhého a tolerovať vieru iných.

 

Vysvetli pojem – terorizovanie.

Zastrašovanie a potláčanie odporcov násilnými metódami, fyzický a psychický nátlak na niekoho.

 

Čo je diskriminácia?

Nerovnaké zaobchádzanie s ľuďmi.

 

Aké menšiny rozlišujeme?

-          národnostné

-          etnické

-          jazykové

-          náboženské

 

Ktoré organizácie zabezpečujú ochranu menšín?

 

OSN, Rada Európy, Európska únia.