PREVENCIA V LEGISLATÍVE

Výchova k zdraviu je jedna z priorít základného vzdelávania a je súčasťou celého

diania a života v škole. Je súčasťou schválených vzdelávacích programov na všetkých

stupňoch škôl. Základným cieľom výchovy k zdraviu je rozvíjať také kľúčové kompetencie, ktoré majú význam pre zdravý život v telesnej, duševnej a sociálnej dimenzii. Žiaci si upevňujú hygienické, stravovacie, pracovné, zdravotné a preventívne návyky, učia sa ako odmietnuť škodlivé návykové látky a i. (Machová – Kubátová, 2009). V legislatíve nachádzame viaceré dokumenty, ktoré školy zapracovávajú do svojho kurikula:

 • Národný program prevencie obezity
 • Národný program podpory zdravia
 • Vyhláška o školskom stravovaní zákon č. 245/2008 Z.z. O výchove a vzdelávaní ( školský zákon ).
 • Národný program duševného zdravia na roky 2011 – 2013
 • Koncepcia rozvoja pohybových aktivít detí a mládeže
 • Národný program starostlivosti o deti a dorast v SR na roky 2008 – 2015

Zodpovednosť za to, aby sa tieto dokumenty realizovali na škole, má vedenie školy. Národné programy sú zapracované do učebných osnov a štandardov, tematických

výchovno-vzdelávacích plánov jednotlivých predmetov,  plánu koordinátora

prevencie a výchovného poradcu.

 Hlavné ciele pre školy, vyplývajúce z legislatívy:

 • Zvýšiť zdravotné povedomie detí a mládeže
 • Zmeniť výživové návyky detí a mládeže
 • Podporiť činnosť športových krúžkov vo voľnom čase, zvýšiť telesnú aktivitu aj pre chronicky choré deti v školských kluboch, sprístupniť po vyučovaní a cez víkendy telocvične, ihriská na školskom dvore
 • Školiť o nutnosti dodržiavania dentálnej hygieny dentálnymi hygieničkami
 • V rámci podpory duševného zdravia  naučiť žiakov zvládať rôzne psychicky náročné situácie, rozvíjať dobré vzťahy medzi spolužiakmi
 • Do hodín telesnej výchovy zaraďovať pohybové aktivity, o ktoré majú deti a mládež záujem, pričom na prvom stupni základných škôl treba zaraďovať pohybové aktivity primerané veku
 • Hodnotenie žiakov na telesnej výchove realizovať na základe vzťahu žiakov k pohybovej aktivite, a nie ich miere talentu, ako aj na základe zmien spôsobených aktívnou účasťou na hodinách.
 • Vytvárať podmienky na školách pre motivovanie detí a mládeže k pohybovým aktivitám v rámci telesnej výchovy a telesnej a športovej výchovy prostredníctvom predstavovania daných športov a pohybových aktivít „motivátormi“ a „mentormi“, najmä odborníkmi z národných športových zväzov