UDIALO SA


SPRÁVA O ČINNOSTI KOORDINÁTORA PREVENCIE

V ŠKOLSKOM ROKU 2015/ 2016

  Primárna prevencia školy v školskom roku 2015/ 2016 bola zameraná na:

 •          zabezpečovanie aktívnej ochrany  žiakov,

•          monitorovanie zmien v správaní žiakov,

•          zabezpečenia opatrení proti šíreniu
drog a škodlivých látok v školskom prostredí,

•          rozvoj voľno časových aktivít,

•          spoluprácu s rodičmi,

•          spoluprácu so zodp. inštitúciami
(Policajný zbor, Mestská polícia, Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie, Prerod
, školskou psychologičkou).

 V uplynulom šk. roku prevenciu sociálno-patologických javov vykonávali všetci pedagogickí
pracovníci školy, ktorí sa snažia u žiakov pestovať správne názory, postoje,
eliminovať nežiaduce prvky správania. Úsilie pedagógov smeruje k vytváraniu
pozitívnych  postojov aj k zdravému
životnému štýlu, o čo sa snažíme nielen počas vyučovania, ale i po vyučovaní.

Zameriavame sa na
činnosti, ktoré sú na našej základnej škole zamerané na znižovanie výskytu
nasledovných sociálno
- patologických javov: • nezdravý životný štýl,

 • poruchy správania

 • záškoláctvo,

 • šikanovanie,

 • kyberšikana,

 • agresia, agresivita

 • fajčenie, závislosti na alkohole, drogách a
       automatoch,

 • kriminalita, rasová neznášanlivosť

 • vandalizmus

 • týranie , zneužívanie a zanedbávanie
       detí....a iné

Máme stránku
zameranú na prevenciu https://prevenciaok.webnode.sk, kde sú rôzne materiály pre
učiteľov, rodičov aj žiakov
.

V popoludňajších
hodinách mali žiaci možnosť pracovať v 
rôznych krúžkoch.

Naša škola plnila
úlohy v súlade s Národným programom boja proti drogám. Aktívne sme
spolupracovali s  rodičmi žiakov a tiež
inštitúciami, ako sú: Policajný zbor, Mestská polícia, Centrum
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Prerod.

 Činnosť žiackej školskej rady je v súlade s
plánom prevencie a tak sa jej členovia podieľajú  na tvorbe rôznych aktivít na našej škole.

V priebehu
školského roka sme sa zapojili do výtvarnej súťaže s protidrogovou tematikou:
"POVEDZ DROGÁM NIE!!" .Inštalácia výstavky "Plody jesene" vo
vestibule školy je pre nás už tradičným podujatím pod vedením Paed. Dr.
Novákovej výstavka sa uskutočňuje rámci projektu "Zdravie v školách".
Absolvovali sme tiež Týždeň zdravej výživy a Európsky týždeň proti drogám
. V januári triedni učitelia oboznámili žiakov o
rizikách, ktoré súvisia s užívaním.

 

SEPTEMBER

 V septembri sme sa venovali aktivitám, ktoré
majú za úlohu poukázať na šikanovanie ako prejav, ktorý do školy nepatrí. Na
triednických hodinách, informatike a hodinách etickej výchovy
sme
prebrali
témy zamerané na
prevenciu
a riešenie šikanovania, elimináciu rizikového správania, záškoláctva. Triedni učitelia informovali žiakov o možnostiach odbornej
pomoci, ktorú poskytujú CPPPaP a Prerod. Učitelia primeraným spôsobom zabezpečili informovanosť o
rizikách, že sa deti môžu stať obeťami sexuálneho zneužívania, vykorisťovania a
detskej pornografie a tiež  diskutovali
o prevenci násilia páchaného na deťoch a o možnostiach pomoci  (Vysvetlenie bolo poskytnuté primerane veku). Diskusie
so žiakmi boli tiež zamerané sa stimuláciu kritických postojov detí
k nevhodným mediálnym obsahom.

Zlepšenie
atmosféry a súdržnosti, tolerancia starších voči mladším spolužiakom s názvom
IMATRIKULÁCIA- toto je idea podujatia, ktorú napĺňame už
šiesty rok- v réžii žiackej školskej rady.

OKTÓBER

O
význame dopravnej výchovy a o živote v premávke na cestách si 2. 10. 2015
rozprávali žiaci nultého a žiaci prvých ročníkov. Pod vedením pani policajtky
získavali žiaci základné vedomosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v
úlohe chodcov a cyklistov.

Druhý
októbrový týždeň sme sa zapojili do medzinárodného projektu "Týždeň
zdravej výživy". Pod patronátom školsj žiackej rady (
ŽŠR)
sme zdravo desiatovali, diskutovali o témach týkajúcich sa zdravia a športu,
tvorili sme nástenky propagujúce zdravý životný štýl. Projektový týždeň
vyvrcholil v piatok ochutnávkou zdravých sladkostí a vyhodnotením najkrajších
násteniek. Zdravú a sladkú odmenu za svoje úsilie si napokon rozdelili
kolektívy 8. B (1. miesto), 9. B (2. miesto) a 8. E (3. miesto). Dňa 13. 10. 2014 ŽŠR zorganizovala  v spolupráci
s učiteľmi telesnej výchovy  Deň proti obezite, kde pozvali deti
z okolitých materských škôlok, aby si na našom multifunkčnom ihrisku
odskúšali svoju šikovnosť a športovú zdatnosť.

Október sa niesol
v duchu "Mesiaca venovaného starším
".

NOVEMBER

Mesto Ružomberok
v spolupráci s RK-Prerod a Obchodnou akadémiou zorganizovali  žiacku konferenciu s heslom:
"Hľadať dobro v druhých". Našu školu reprezentovali žiaci pod vedením p.
učiteľky Šlackej a prezentovali sa tancom proti drogám (country tanec a moderný
tanec - futbal). Programu sa ako diváci zúčastnili žiaci z 5.E, 6.E a 7.E
triedy.

Na triednickych hodinách sa
preberali témy: . Zneužívanie drog
a obchodovanie s drogami, obchodovanie s ľuďmi , škodlivéa vedľajšie účinky dopingových
látok.

JANUÁR

Bepečný internet
a ochrana detí pri jeho používaní: V januári si žiaci na triednickych hodinách
osviežili vedomosti o tom ako sa správať na internete- ako bezpečne
komunikovať  na sociálnych sieťach,
alebo  ako sa chrániť pri používaní
internetu.

FEBRUÁR

ŽŠR zorganizovala projektový deň zameraný na
dodržiavanie  ľudských práv v rôznych krajinách sveta. Jednotlivé triedy
si vylosovali rôzne krajiny a. pripravili si informácie o spôsobe života
v týchto krajinách, ich sociálnom systéme, školstve, zdravotníctve
a dodržiavaní ľudských práv. Žiaci získané informácie prezentovali
rôznymi formami spolužiakom z iných tried.

Triednicke hodiny boli zamerané na uplatňovanie
zákazu a predchádzanie všetkým
formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu a tiež
oblasť problematiky migrácie.

MAREC

Marec bol venovaný
tvoreniu
násteniek
o vode a Zemi.

APRÍL

Triednicke hodiny: Vedenie žiakov  k správnemu postoju k životnému
prostrediu/ zdravé potraviny, čistá voda ,separácia odpadov. Dotazník o šikanovaní.

Veľké Ďakujem patrí všetkým žiakom, pedagógom
a obyvateľom mesta Ružomberok, za dobrovoľný príspevok pri zbierke DŇA NARCISOV
za vyzbieranú sumu 2271,58 EUR.

MÁJ

Žiaci
štvrtých ročníkov navštívili projekt Ministerstva vnútra SR Tvoja správna voľba
zameraný na prevenciu kriminality. Jeho cieľom je snaha o elimináciu trestnej
činnosti pod vplyvom návykových látok a informovanie o škodlivosti ich užívania
so zameraním na tabak, alkohol a marihuanu. Projekt využíva inovatívne prístupy
práce s deťmi formou interaktívnej tvorivej dielne.

17.
mája sme si aj na našej škole pripomenuli Svetový deň mlieka. Žiaci sa na danú
tému porozprávali a pripravili si krásne ,nápadité nástenky, za čo boli tri
triedy ocenené chutnou mliečnou odmenou.

V
krajskom kole súťaže " NA BICYKLI BEZPEČNE 2016 ". Súťažilo sa v štvorčlenných
družstvách. Naši žiaci sa v celkovom hodnotení umiestnili 3. mieste a v
zdravotnej príprave získali tiež pekné 3. Miesto, spomedzi dievčat s najvyšším
počtom bodov za súťaž skončila na 1. mieste naša žiačka Dorota Jankovičová.

JÚN

Skvelou akciou na konci školského roka, bol MDD, kde 
cieľom nebolo získavať ocenenia, body a víťazstvá, ale ukázať cestu
zmysluplného využitia voľného času. Žiaci druhého stupňa sa aktívne zapojili do
športových súťaží vo volejbale, stolnom tenise, florbale
, streetbale a futbale.Žiaci prvého stupňa absolvovali
takmer naozajstnú olympiádu.

V
týždni od 23 - 27. mája sa na celom Slovensku konala dopravno - preventívna
akcia Jablko -Citrón. Naša škola sa do nej zapojila vo štvrtok 26.5.2016.
Špeciálne hliadky zložené zo žiakov 5.E triedy spolu s policajtmi skontrolovali
80 vodičov. Vodičom, ktorí dodržiavali dopravné predpisy, rozdali jablká a tým,
čo ich porušili, dávali citrón.

Žiaci
ôsmych a deviatych ročníkov navštívili múzeum holokaustu v Seredi, je
pripomienkou súčasnosti- kam môže zájsť intolerancia.

Naša
škola zorganizovala druhý ročník 
putovného pohára FAIR PLAY DEŇ v spolupráci s občianskym združením
"Zober loptu, nie drogy". Podporujeme myšlienku viesť deti k pohybu ,
tolerancii, rešpektu, vzniku nových priateľstiev, športovaniu ako prevencii
závislostí a ďalších sociálno-patologických javov a tým aj k podpore duševného
zdravia. Žiakov sme zapojili do štyroch loptových hier - florbal , vybíjaná,
streetbal a futbal . Súťažilo 132 žiakov zo ZŠ Sládkovičova , ZŠ sv. Vincenta,
ZŠ Klačno, ZŠ A.Hlinku Černová, ZŠ Likavka a ZŠ Bystrická cesta. V tomto roku
víťaznú trofej získala organizujúca škola.


 


Vypracovala:
Mgr. Ľudmila Mičudová

Školský rok 2015/ 2016


Medzinárodný deň detí

Veľkou akciou na
konci školského roka, bol MDD, kde 
cieľom nebolo získavať ocenenia, body a víťazstvá, ale ukázať cestu
zmysluplného využitia voľného času. Žiaci druhého stupňa sa aktívne zapojili do
športových súťaží vo volejbale, stolnom tenise, florbale a futbale.  Okrem toho sme sa zabavili pri rôznych
netradičných disciplínach.

  

.... takto sme sa vyšantili, zjedli sladký koláčik a šťastní , unavení sme sa vrátili domov

Fotoalbum

Don Bosco RK-up 2015

Dňa 29.mája  2015 sa na našej škole konal futbalový turnaj Don Bosco RK-up 2015, organizovaný Nízkoprahovým  denným centrom pre deti a rodinu. Vládla  športová atmosféra a všetci si odniesli nezabudnuteľné zážitky.

DSC_0896

ZDRAVÁ VÝŽIVA PRE DETI A ÚSTNA HYGIENA

Tak znel názov prednášky pre štvrtákov a druhákov. Čo to vlastne zdravá výživa je? O tom nám porozprávala teta Ižariková z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši.

Dozvedeli sme sa niečo nové o jednotlivých zložkách potravín, prečo by sme mali tie ktoré potraviny konzumovať a aký je ich účinok na ľudský organizmus. Svoju pozornosť sme venovali tiež zelenine a ovociu, ich podobnosti s orgánmi ľudského tela a účinkom na ne.

V závere tejto prednášky sme sa venovali dentálnej hygiene. Teta nám ukázala veľký model zubu, videli sme ako to vyzerá v jeho vnútri, potom nám prezentovala ukážku správneho čistenia zubov. Ak
by sme si ich nečistili správne, nenavštívila by nás zúbková víla, ale kaz- záškoďák, ktorý nám zúbok o ktorý sa nesprávne staráme, môže ukradnúť.

Nakoniec sme si vypočuli pesničku o zúbkoch a v dobrej nálade sa rozlúčili.

SVETOVÝ  DEŇ  MLIEKA   

Svetový deň mlieka sme si pripomenuli v utorok 19. mája aj na našej škole.

Tematicky sme si vyzdobili nástenky a následne sme sa spolu zišli v telocvični, kde si členovia žiackej školskej rady pripravili prezentácie doplnené hovoreným a spievaným slovom, quiz - "Čo vieš o mlieku" a "Milk challenge" pre žiakov deviateho ročníka.

Víťazi súťaží boli ocenení syrom a chutným kozím či kravským mliečkom. Triedy, ktoré vytvorili najkrajšie nástenky, boli odmenené sladkými tortami.
Na Dončovej sa na prvom mieste umiestnila 5.E a na Bystrickej ceste sa z výhry tešili žiaci 5.A.
Víťazom gratulujeme.                                           

Fotoalbum

Bezpečnosť na cestách....

Na celom Slovensku, 14.mája 2015 v okrese Ružomberok , prebehla dopravno-preventívna akcia JABLKO - CITRÓN. Organizátorom bol Policajný zbor v spolupráci poisťovňou Generali a žiakmi základných škôl. Na ružomberskom stanovišti boli žiaci 6.B triedy našej školy. Všetci spolu kontrolovali dodržiavanie maximálnej rýchlosti. Motoristov, ktorí porušili dopravné predpisy, boli pokutovaní detskými hliadkami netradičnou formou. Vodič, ktorý by inokedy za menej závažný priestupok musel zaplatiť finančnú pokutu, dostal od detí zo základných škôl ako upozornenie citrón a obrázok. Vodičov, ktorí jazdili predpisovo, deti odmenili jabĺčkom a maľovaný obrázkom. Napriek upršanému počasiu akcia prebehla bez problémov, deti popriali vodičom veľa kilometrov bez nehody .  Zmoknuté a šťastné sa vrátili späť do školy

 .DSC_0614

Na bicykli bezpečne 2015

Dňa 11.5.2015 sa naši reprezentanti školy zúčastnili detskej dopravnej súťaže ,, NA BICYKLI BEZPEČNE 2015 ", ktorá sa konala na detskom dopravnom ihrisku. Naši žiaci boli statoční, zvládli všetky prekážky no nakoniec to na umiestnenie nestačilo, ale odniesli si zo sebou skúsenosti a dobrý pocit.

IMAG1348

FAIR PLAY DEŇ na ZŠ Bystrická cesta

Základná škola na Bystrickej ceste sa rozhodla zrealizovať myšlienku podujatia o putovný pohár pod názvom FAIR PLAY DEŇ. Športové dopoludnie sa v spolupráci s občianskym združením "Zober loptu, nie drogy" uskutočnilo dňa 22. apríla 2015 v areáli základnej školy. Túto skvelú myšlienku podporilo aj ďalších päť základných škôl v Ružomberku - Základná škola A. Hlinku Černová, Základná škola Klačno, Základná škola Likavka, Základná škola sv. Vincenta a Základná škola Sládkovičova. Hlavnou myšlienkou tejto akcie bolo viesť deti k pohybu, tolerancii, rešpektu, vzniku nových priateľstiev, športovaniu ako prevencii závislostí a ďalších sociálno-patologických javov, a tým aj k podpore duševného zdravia. Organizátori akcie zvolili štyri disciplíny, a tak si 132 žiakov meralo sily vo vybíjanej, streetballe, florbale a futbale. Počas celej akcie vládla pravá športová atmosféra s úžasnou bojovnosťou všetkých hráčov. Víťazný putovný pohár získalo družstvo zo Základnej školy Klačno. Žiaci si domov odniesli nielen pekné darčeky, ale hlavne nezabudnuteľné zážitky. A že táto akcia mala pre žiakov i pedagógov veľký význam svedčí aj to, že už dnes sú rozhodnutí prihlásiť sa do akcie o rok. Za finančnú a materiálnu pomoc ďakujeme pani Husarčíkovej, Kloučkovej, pánovi Pavlíkovi, Graňákovi, Letkovi, Hykelovi, Saške Pavlíkovej, tete Katke a ujovi Peťovi a Občianskemu združeniu Zober loptu nie drogy.

Deň VODY   

V utorok 24. 3. 2015 sme si zaujímavými pokusmi pripomenuli Deň vody. Vybraní žiaci si pod vedením učiteľov fyziky, chémie a biológie pripravili zaujímavé pokusy a prezentovali ich pred žiakmi ostatných tried. Deti videli čarovanie s farbami, nafukovanie obrých balónov a bublín.  Žiaci sa presvedčili, že niektoré nápoje a sladkosti sa kombinovať nesmú.   Sledovali  ako voda cestuje rastlinkou. Pozorovali drobné vodné živočíchy (črievička, slimák).   Uvedomili  si, že život bez vody by na našej Zemi nebol možný. Za zaujímavý deň netradičného učenia, počas ktorého si žiaci vyskúšali úlohu učiteľov, patrí vďaka všetkým učiteľom, ktorí ich na výučbu pripravili.

Fotoalbum

Ľudske práva vo svete   

Ako sa žije v Rwande, Číne, Venezuele, Severnej Kórei, Austrálili, Taliansku či USA? Ako sa v týchto krajinách dodržiavajú ľudské práva? Čím sa živia? V akých obydliach žijú, aké majú národné jedlá, odevy? Aký politický systém je v týchto krajinách, nakoľko sa chorým dostane ošetrenia? A čo deti - môžu navštevovať školu? Na akej úrovni je vzdelávací systém? Na tieto a mnohé iné otázky sa žiaci 5.-9. ročníkov dozvedeli odpovede dňa 13.  2. 2015. Najprv zástupcovia Žiackej školskej rady vylosovali pre triedu krajinu. Vyberali sa štáty z každého svetadielu,  v niektorých sa ľudské práva dodržiavajú, iné sú veľmi problémové. Žiaci v triedach pripravili nástenky, panely, rôzne prezentácie. Nechýbali tradičné odevy ako poncho, kimono, jedlá ako pizza, pukance, či hamburger, nápoje ako tradičné čínske čaje. Žiaci prechádzali z triedy do triedy, ktoré sa zmenili na vylosované krajiny a sledovali prezentácie spolužiakov. Vzájomne sa tak pred prázdninami obohatili o poznanie nových krajov a zvykov. Bol to pekný deň.

Fotoalbum

Bezpečný internet a ochrana detí pri jeho používaní

V januári si žiaci na triednickych hodinách osviežili vedomosti o tom ako sa správať na internete- ako bezpečne komunikovať  na sociálnych sieťach, alebo  ako sa chrániť pri používaní internetu.


Úcta k sebe - k tebe

Mesto Ružomberok v spolupráci s RK-Prerod a
Obchodnou akadémiou zorganizovali  žiacku
konferenciu s heslom: Úcta k sebe - k tebe. Základom úcty vo vzťahoch k rodičom,
kamarátom, spolužiakom a učiteľom je uvedomenie si svojej hodnoty, prijatia
samého seba a úcty k sebe.

V programe tancovali  žiaci 6.D triedy: Pálová
Petra, Nina Matulová, Linda Bielená,  Diana Pušková  Andrej Krivoš a yperský
príspevok pridal Leo Lofaj z 9.E.


POVEDZ DROGÁM NIE!!!

Týmto pokrikom žiaci prípravného, prvého a druhého ročníka rázne odmietli prítomnosť drog vo svojom živote. V stredu 5.11. 2014 sa v rámci projektového dňa naučili čo to vlastne droga je a čo spôsobuje, tiež čo je to drogová závislosť. Rozdelili si drogy na legálne a nelegálne. S pomocou pani učiteliek absolvovali protidrogový kvíz. Nakoniec všetci prvostupniari spoločne vyrobili protidrogový plagát, ktorého hlavným heslom bolo „ŽIVOT ÁNO, DROGY NIE!!!

Drog

Fotoalbum

KRIŽOVATKY VLASTNÝCH CIEST

VychkoncDňa 04. 11. 2014 sa žiaci elokovaného pracoviska na Dončovej zúčastnili antidiskriminačného výchovného koncertu s názvom Križovatky vlastných ciest. Prostredníctvom hudby a pozitívnych textov mohli žiaci vidieť neobvyklý pohľad na otázky diskriminácie, rasizmu a šikanovania. Hudobníci svojím vystúpením žiakov nielen zaujali, ale prinútili ich aj zamyslieť sa, ktorou cestou sa budú v živote uberať.


                                                        Fotoalbum

ŠPORTOM PROTI OBEZITE

Dňa 13.októbra v pondelok ráno sme začali nový týždeň netradične! Pohybom, športom, hudbou a dobrou náladou. 60 škôlkárov z MŠ Štiavnička a z MŠ Za Dráhou cvičilo na multifunkčnom ihrisku na ZŠ Bystrická cesta v duchu ,,Športom proti obezite“ s pánom učiteľom Tabakom, pani učiteľkou Lukáčovou, pani učiteľkou Podobovou a pani trénerkou Bielikovou. Škôlkári za pomoci deviatakov a pod vedením učiteľov plnili menej aj viac náročné športové discilíny s pomôckami ,,Bubo“. Nikomu nechýbala radosť z cvičenia a spokojní škôlkári sa samozrejme so zlatými medajlami  ponáhľali vyhladnutí  a vysmädnutí na obed.

Fotoalbum

TÝŽDEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY

Už sme si zvykli, že nás obklopujú reklamy na sladkosti, žiaci sa radi stravujú v bufetoch a stánkoch rýchleho občerstvenia a nie každý si k svojmu obedu vezme aj misku so šalátom... Žiaci našej školy sa však v rámci „Týždňa zdravej výživy“ rozhodli, že všetkým ukážu – často i nevšedným spôsobom – aká dôležitá je pestrá strava pre zdravie človeka. Konali sa výstavy ovocia a zeleniny, kde sa najmenší naučili ako rozlišovať a pomenovať plody, ktoré často vidíme už len očistené a pokrájané na tanieri. Týždeň sme si spríjemnili besedami a spoločnou prípravou násteniek. Tieto boli v závere týždňa ohodnotené členmi žiackej školskej rady a víťazi boli odmenení – ako inak ZDRAVÝMI ODMENAMI. 1. miesto obsadila 7.E a každý zo žiakov dostal krásne zdravé jabĺčko, 2. miesto 9.B, ktorá si rozdelila strapce hrozna a 3. miesto 9.E, žiaci ktorej svoju cenu – karfiol – podarovali pani učteľke triednej

Fotoalbum

6.10. je medzinárodný deň jabĺk, tak sme si pekné, krajšie a najkrajšie jablká pozvali do školy. A nielen to, my sme si pozvali aj iné ovocie a zeleninu. Všetci sa stretli na 15. ročníku VÝSTAVY OVOCIA A ZELENINY, ktorá sa uskutočnila 6.10. až 10.10.2014. Počas týždňa chodili žiaci, rodičia, starkí, kamaráti z MŠ obdivovať a spoznávať to, čo sa vám urodilo. Najkrajší deň bol piatok, lebo žiačky 9.A triedy ovocie a zeleninu rozkrájali a rozdali všetkým v škole prítomným. Takto posilnení vitamínmi určite odolajú chorobám. Rodičom a starkým ďakujeme za spoluprácu.

Fotoalbum

3. októbrový týždeň navštívili žiakov prvého stupňa 2 zdravé ovocné víly – víla SlivkaHroznová víla. Keďže sladkosti neodmysliteľne patria k detstvu a azda niet dieťaťa, ktoré by sladkosti nemilovalo, prišli víly deťom porozprávať niečo o zdravých sladkostiach. Žiaci spoznali 2 nové potraviny. Zoznámili sa s pohánkou a spoznali špaldu. Víly žiakom nielen o týchto potravinách porozprávali, ale žiaci ich mohli aj ochutnať, keďže priniesli so sebou pohánkové oblátkyšpaldové sušienky. V dnešnej dobe máme možnosť si vybrať, máme právo výberu, preto skúsme našim deťom dopriať zdravé sladkosti. „Nech jedlo je vaším liekom a liek vaším jedlom." Hippokrates

Fotoalbum

Keďže začalo sychravé počasie a treba si doplniť dávku vitamínov, na hodine pracovného vyučovania si žiaci 4. A triedy pripravovali zdravý ovocný šalátik. Zo svojich domácich zásob priniesli rôzne druhy ovocia. Všetko si starostlivo očistili, nakrájali, premiešali, mierne ochutili a poliali kyslou smotanou. A samozrejme sa všetci tešili na ochutnávku. Na veľké počudovanie sa umývania riadov zhostili chlapci, ktorým to v kuchyni veľmi pristalo.

Fotoalbum

NETRADIČNÉ JABLKOIMG_8210
6. ročník výtvarnej súťaže Netradičné jablko, bol pre našu školu výnimočne úspešný.
V každej kategórii sme získali ocenenie:
1. maľba: 1. miesto kolektív 3.C
2. počítačová grafika 3. miesto: Terézia Lauková 4. B
3. kombinovaná technika: 1. miesto: ŠKD - oddelenie 3. a 4. ročník.
3. miesto: kolektív 3. A
Čestné uznanie: kolektív 3. B
Všetkým víťazom blahoželáme, za prípravu žiakov ďakujeme pani učiteľkám : Hláčikovej, Kubáňovej, Mičudovej a Záhorovej.

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM...

3.10. 2014 v  mesiaci úcty k starším sa naša škola v spolupráci s mládežníckou organizáciou Domka  po  prvý krát v Ružomberku zapojila do zbierky Lienka pomoci- staroba sa nás dotýka. Členom žiackej školskej rady sa podarilo vyzbierať 257,07 eur, za čo darcom veľmi ďakujeme. Výťažok zbierky je venovaný na podporu sociálnych služieb pre osamelých a chorých ľudí v mieste ktoré majú najradšej - doma.

Fotoalbum

Dňa 15. októbra sa žiačky 7. B (V. Kučerková, M. Mračková, D. Ladňáková) prihovárali prostredníctvom školského rozhlasu žiakom našej školy rozhlasovou reláciou pri príležitosti októbra – mesiaca úcty k starším. Druhú októbrovú nedeľu, ktorá tento rok pripadla na 11. októbra, sme si pripomenuli aj Deň starých rodičov. V závere relácie žiačky zarecitovali peknú básničku od Milana Ferka pod názvom: 

DARČEK.

Ivan spravil babke k sviatku

dve figúrky maličké.

A ja čo dám na pamiatku

svojej drahej babičke?

Dať jej ruže? Kvety zvädnú.

Brošňu? Tú si neželá.

Knihu? Málo jej dať jednu

a dve hádam priveľa.

Nuž čo - kúpim čokoládu:

hocikam ju možno skryť,

veľa nestojí a hlavne -

dá sa ľahko rozdeliť.

Dňa 16. 10. vyrábali žiaci 7. B spolu so svojou triednou učiteľkou pozdravy pre svojich starých rodičov pri príležitosti októbra - mesiaca úcty k starším. Každý žiak sa pri tejto príprave poriadne snažil, pretože sa chcel vyrobiť tie najkrajšie pozdravy pre svojich starkých.
Žiaci nemysleli len na svojich starých rodičov, ale aj na našich bývalých učiteľov, ktorým taktiež pripravili milé pozdravy.

 

23. októbra 2014 sa dvere našej školy otvorili pre všetkých dedkov, babky, starké, starkých, lebo ich vnúčatá, žiaci 3.A triedy, si pre nich pripravili veľa prekvapení, aby ich potešili. Z lásky k starkým tancovali, spievali, recitovali, aby im milým slovom ukázali, že sú radi, že ich majú. Na záver starkých odmenili vysvedčením. S úsmevom na tvári a množstvom zážitkov oslávenci odišli a tretiaci sa už tešia, čím ich zase o rok prekvapia.

    Fotoablum

ZOBER LOPTU NIE DROGY

Reprezentanti našej školy sa 1.októbra v Liptovskom Mikuláši zúčastnili úspešného projektu ZOBER LOPTU NIE DROGY. Žiaci súťažili v štyroch disciplínach: futbal, florbal, streetbal a vybíjaná. Turnaj prebiehal v športovom duchu,fair- play a naša škola v konkurencii obsadila výborné druhé miesto. Naším žiakom ďakujeme a gratulujeme.

NIE, NIE, NIE ŠIKANOVANIE  

V septembri sme sa venovali aktivitám, ktoré majú za úlohu poukázať na šikanovanie ako prejav, ktorý do školy nepatrí. Na triednickych hodinách, informatike a hodinách etickej výchovy sme sa pútavou formou dozvedeli nové veci o kyberšikane a obrane proti nej, identifikovali sme obeť a agresora,  podpisovali sme školskú dohodu, ktorá by mala

prispieť k lepším vzťahom a lepšej atmosfére v škole a jej mottom je ten istý slogan, ktorý nás sprevádza celým týždňom: NIE, NIE, NIE ŠIKANOVANIE.

 

IMATRIKULÁCIA

Zlepšenie atmosféry a súdržnosti, tolerancia starších voči mladším spolužiakom- toto je idea podujatia, ktorú napĺňame už piaty rok - v réžii žiackej školskej rady. Vo štvrtok 25. septembra sa naši piataci za prítomnosti starších spolužiakov oficiálne zaradili medzi žiakov druhého stupňa. Splnili všetky disciplíny, prezentovali svoju triedu pesničkou alebo básničkou a obdržali imatrikulačné listiny, ktoré im tento výnimočný deň budú pripomínať. Tak vitajte na druhom stupni ...

Fotoalbum

Školský rok 2014/ 2015

ŠPORTOM PROTI DROGÁM  2014

Už tradične na konci roka máme športový deň s názvom ŠPORTOM PROTI DROGÁM. V tomto roku sme súťažili v týchto disciplínach:

 • futbal
 • volejbal
 • vybíjaná
 • prenášanie rananého
 • volejbal- dvojice
 • hod kriketkou
 • žonglovanie s futbalovou loptou
 • skákanie cez švihadlo
 • skok do piesku z miesta .

Náš športový deň je alternatívou zdravého spôsobu života. Užili sme si pri tom kopec zábavy, víťazi jednotlivých kategórií boli podľa zásluhy ocenení a na záver GRATULUJEME VŠETKÝM VÍŤAZOM.

JABLKO – CITRÓN

Poisťovňa Generali v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru SR pripravila dopravno-preventívnu akciu s názvom Jablko – Citrón, ktorá má prebiehať po celom Slovensku. Cieľom projektu je upozorniť vodičov motorových vozidiel, ale aj deti a ostatných účastníkov cestnej premávky na porušovanie pravidiel cestnej premávky, predovšetkým na nedodržiavanie maximálnej dovolenej rýchlosti jazdy. Každý vodič, ktorému by inokedy hrozila finančná pokuta, tentoraz dostal od detí našej základnej školy - žiakov 5.B citrón a maľovaný obrázok. 

Fotoalbum

 

Policajti v 1. D

Medzi našich prváčikov zavítala teta policajtka. Porozprávala nám o pravidlách cestnej premávky, o tom ako sa musíme správať na uliciach hlavne vtedy, keď nie sú s nami naši rodičia. A na záver sme sa zahrali na policajtov a zlodejov a vyskúšali sme si aj naozajstné policajné putá a pištoľ...

Fotoalbum

ZDRAVÁ ŽIVOTOSPRÁVA

Ku koncu školského roka sme si na hodinách etickej výchovy pripomenuli dôležitosť zdravej životosprávy. Pútavou formou indiánskej tematiky sme sa venovali zdravej životospráve v minulosti a dnes, prosociálnemu správaniu či relaxácii s mandalou. V budúcom školskom roku pokračujeme :).

NA NÁVŠTEVE V OSWIENČIME

Reálne expozície v koncentračnom tábote v  Oswienčime si mali možnosť prezrieť žiaci ôsmych a deviatych  ročníkov. Na záver prehliadky tohto tragických miest s úctou symbolicky položili na koľaje zapálený kahanec za všetky obete holokaustu, presne tam, kde sa v1942 roku začala cesta smrti.

NIKDY NEZABUDNEME...

Tu si máte možnosť pozrieť hrôzy, ktoré prinieslo zo sebou šialenstvo 2. svetovej vojny. Nech je pre nás všetkým mementom to, čo dokáže odsúdenie ľudí na základe ich viery, alebo farby pleti.

  PREZENTÁCIA 

ŠPORTOVÝ DEŇ PRE PRVÝ STUPEŇ

V pondelok 9.júna sa deti prvého stupňa zúčastnili športových hier, ktoré sa uskutočnili v rámci Dňa detí. Pripravených bolo 10 stanovísk s rôznou náročnosťou, ktoré deti absolvovali. Bol potrebný nielen športový duch, ale aj zručnosť , presnosť a vytrvalosť. Za dosiahnuté výsledky boli deti odmenené sladkou odmenou a po náročnom výkone si brušká naplnili vynikajúcim guľášikom „na stojáka“ . Deň sa vydaril vďaka súťažiacim a všetkým, ktorí pridali „ruku k dielu“.:)

Fotoalbum

BIELY TÝŽDEŇ

Fotoalbum                                  Fotoalbum

Mlieku ako jednej z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek stravy, je venovaný 20. máj ako Medzinárodný deň mlieka, ( je to sviatok pohyblivý: pripadá na tretí májový utorok). Aj naša škola venuje problematike mlieka veľkú pozornosť. V pondelok si žiaci vypočuli rozhlasovú reláciu na danú tému a včera sme si MEDZINÁRODNÝ DEŇ MLIEKA pripomenuli tým, že sme prišli oblečení v bielom a spoločne sme sa odfotili. Inšpirovali sme mliekom a mliečnymi výrobkami aj naďalej, v našom BIELOM TÝŽDNI a to pri diskusiách na triednických hodinách, pri tvorbe plagátov, násteniek (na prvom stupni) či organizovaní mliečnych aktivít (na druhom stupni).

Vyhodnotenie bieleho týždňa

Už poznáme víťazov súťaží a oceňovali sme :

Bystrická

1.stupeň - 1.miesto 2.A

2.stupeň - 1.miesto 8.B

Dončova

1.stupeň - 1.miesto 4.D

2.stupeň - 1.miesto 5.E

Žiaci prvého stupňa za víťazstvo získali krásne lopty a žiaci druhého stupňa- praktické hodiny do triedy :). Víťazom gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme, že si týmto spôsobom pripomenuli dôležitosťmlieka v našom živote.

 
Aktivity v rámci "BIELEHO TÝŽDŇA"
Bystrická
0. ročník + 1.A + 1.B + 3.A:
Žiaci si pozreli zábavno- náučnú prezentáciu CESTA MLIEKA.
Pútavou formou sa dozvedeli, ako sa mlieko od kravičky postupným spracovaním dostane až na náš stôl v podobe rôznych mliečnych výrobkov. Získané vedomosti si preverili závabným interaktívnym testíkom.
2.A
Žiaci 2.A triedy pracovali na projekte prostredníctvom prešmyčky: MLIEKO JE LIEKOM,
hľadali mliečne automaty,
vytvorili nástenku mlečnych produktov,
vymysleli mliečne hádanky a básničky,
stali sa MLIEČNOU HLIADKOU, ktorá nevštívila s hudobno-literárnym pásmom žiakov 0, 1.A, 1.B, 2.B a 2.C triedy, aby ich naučili pesničku o vápniku, ktorý je ukrytý v mlieku a sa ich kamaráti dozvedeli, prečo je mlieko potrebné pre našu vyváženú stravu.
2.B
Na triednickej hodine žiaci 2.B pracovali na projekte s názvom "Každá kvapka mlieka je zdravá pre dieťa". Počas celého týždňa si žiaci nosili mliečne desiaty.
2.C
Trieda 2.C pátrala po ceste mlieka od kravičiek v kravíne, cez mliekareň, do obchodu až k nám na stôl... Následne deti vypracovali projekt "život v každom pohári mlieka"- hľadali na internete hádanky, veršíky o mlieku -  medzipredmetové prepojenie s informatickou výchovou,  zhromažďovali čo najviac druhov výrobkov z mlieka, v tomto týždni sme sa snažili aj o mliečne desiaty.

8.B
Trieda 8.B mala nasledovné aktivity počas Bieleho týždňa:
- nástenka (Na mliečnych vlnách)
- anketa, v ktorej sme zisťovali najobľúbenejší mliečny výrobok žiakov našej triedy
 ( 1.miesto = mlieko, 2.miesto = mliečny rez, 3. miesto = maslo, 4.miesto = spoločne ochutený jogurt a syrové nite/korbáčiky )
- súťaž v pití mlieka (žiaci mali v čo najkratšom čase vypiť 2 dcl pohárik mlieka - slamkou), víťazkou sa stala T.Hýlová, 2. miesto získal R. Pongrác, 3.miesto  patrilo S. Dorniakovi
9. E
9. E v rámci triednickej hodiny diskutovala o rôznych druhoch mlieka, od klasického kravského, cez oslie, či konské až po mlieka rastlinné- ryžové, či sójové. Dobrovoľníci si mali možnosť vyskúšať jednoduchý experiment so zaujímavým výsledkom. Potrebovali  k tomu mlieko, potravinársku farbu a nejakú tú Jar. Výsledky tohto sú prekvapivé J.
 
Dončova
Do aktivít týchto dní sa zapojili aj žiaci prvého stupňa-Nadančatá a Dončatá. Pripravili si zaujímavý program , vypracovali projekty a triedy si vyzdobili nástenkami s témou Mlieko. Žiaci 3.E a 4.E uskutočnili rozhovor Prečo sú mlieko a mliečne výrobky pre ľudský organizmus dôležité, celý týždeň si nosili na desiatu mliečne výrobky a spoločne varili puding s rôznymi príchuťami. Taktiež vyrobili plagát, kde žiaci vymysleli krátke básne na tému "Mlieko".
Žiaci 1.D a 4.D taktiež spolupracovali. Spolu si pozreli dokument o výrobe mlieka a mliečnych výrobkov. Štvrtáci si pripravili prezentácie o mlieku a jeho výživných hodnotách, ktoré potom prezentovali pred spolužiakmi a prváčikmi. Súčasťou zaujímavej besedy bolo aj vytvorenie výstavky mliečnych produktov v triede 4.D. Prváci si svoju triedu vyzdobili zaujímavými výtvormi – šálkami s mliečkom . V triedach vznikli nástenky s touto tematikou, ktoré si žiaci zhotovovali sami. Jednou s aktivít bola aj „Zdravá mliečna desiata“. Žiaci oboch tried si nosili tento týždeň desiatu ,v ktorej bol aspoň jeden produkt z mlieka a v jeden deň – vo štvrtok - mali spoločnú mliečnu desiatu.
 
5. D
Do „Naj mliečnej aktivity“ sa zo 14 žiakov zapojilo 12 žiakov. Nakreslili svoje obľúbené mliečne výrobky – mliečko, kakao, jogurt, mliečnu kinderčokoládku. Porozprávali sa spoločne o význame zdravej výživy a mlieka.
5. E
Aktivity: Biely týždeň:
Žiaci sa počas triednickej hodiny rozdelili na skupiny a vytvárali plagáty propagujúce  mlieko a mliečne výrobky.
Na internete a v časopisoch vyhľadávali vtipy a motivačné básničky o mlieku.
 Žiaci tiež vymysleli kvíz a niekoľko tajničiek, ktoré sme spoločne vyriešili na hodine Slovenského jazyka.
 Dve dievčatá na hodine SJL napísali a zahrali krátku reklamu, ktorá poukazovala na  význam konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov.
Aby sme sa o mlieku nebavili len teoreticky, Terezka Supiková upiekla koláč z kyslého  mlieka, ktorý bol veľmi chutný.
Do aktivít sa zapojilo 8 žiakov z 9, 1 žiak je dlhodobo na liečebnom pobyte.
6.D
Žiaci mali netradičnú hodinu fyziky. Na meranie objemov a hustoty používali mlieko, do ktorého pridávali rôzne ingrediencie a pripravovali koktaily. Sledovali zmenu hustoty. Naučili sa,že pitie mlieka si môžme spríjemniť rôznymi aktivitami a urobiť niečo pre svoje zdravie.
7. D
Do „Naj mliečnej aktivity“ sme sa zapojili tvorbou nástenky a výrobou plagátu. Žiaci 7. D boli aktívni a na nástenku doniesli rôzne výrobky z mlieka. Hodinu sme si spestrili rozhovorom o prospešnosti mlieka.
8. D
Žiaci si počas triednickej hodiny urobili jogurtovú párty.
9. D
Aktivity – mliečny deň:
Prezentácia na tému: Prečo máme piť mlieko?
Tvorba nástenky.
Mliečny deň – príprava pudingu.

SABI MLIEČNE VÝROBKY, SÚ NAJLEPŠIE DOBROTKY

Takto znie refrén pesničky, ktorú si žiaci z 1. E, 4.E a 4.F v Školskom klube detí samé vymysleli a nahrali. Zapojili sa tak do súťaže Recykluj a vyhraj s Milk Agrom a to sa im oplatilo. Z tridsiatich troch škôl z celého Slovenska, ktoré nahrali a poslali pesničku, naša škola skončila na krásnom 5. mieste. Za SABI pieseň nás čaká dokonca aj odmena, pretože ceny sú pripravené pre prvých 10 škôl. Okrem pesničky sme spolu v ŠKD tvorivo pracovali s odpadových materiálov zo SABI výrobkov, z ktorých sme vyrobili spoločný výtvor Ako išlo SABI vajce na vandrovku. Druhým výtvorom bola nákupná taška, ktorú sme nazvali Tradičný SABI nákup. Zo SABI kelímkov sme vytvorili SABI hada. Ako nám to išlo, si môžete pozrieť vo fotogalérii.

SABI PIESEŇ

 Sabi parára Sabi, parára Sabi mliečne výrobky.

Sú paraára sú, parára sú najlepšie dobrôtky.

Sabi bryndza dobrá je,

každý si ju kupuje.

Sabi parára Sabi, parára Sabi mliečne výrobky.

Jogurt s príchuťou hruška,

letí rovno do bruška.

Sabi parára Sabi, parára Sabi mliečne výrobky.

Milk agro naj obchod je,
každý v ňom nakupuje.

 

Sabi parára Sabi, parára Sabi mliečne výrobky.

Ingegráčik mám tak rád,
skús ho aj ty ochutnať.

Sabi parára Sabi, parára Sabi mliečne výrobky.

Sabi mlieko zdravé je,
calcium obsahuje.

Sabi parára Sabi, parára Sabi mliečne výrobky.

Keď budete SABI mlieko piť, budete naisto dlhšie žiť. JEEAA
 

Sabi parára Sabi, parára Sabi mliečne výrobky.
Sú paraára sú, parára sú najlepšie dobrôtky.

 

ZELENÝ TÝŽDEŇ

Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Iniciátorom bol environmentálny aktivista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson. Tento deň sa začal oslavovať od roku 1970. 22. apríl teda môžeme považovať za výročie vzniku moderného environmentálneho hnutia. Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytovaných Zemou. Je potrebné si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a to prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť poklady Zeme pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na našej modrej planéte. Dnes oslavuje Deň Zeme viac ako miliarda ľudí v 175 krajinách sveta. Aj my sa tradične pripájame k tejto iniciatíve a vyhlasujeme na našej škole symbolický Zelený týždeň. Mohli by sme skôr hovoriť o zelenom mesiaci, pretože okolo našej školy to žije. Okopáva sa, hrabe, presádza, seje... Menovite chceme pochváliť žiakov, ktorých prácu v okolí školy si ceníme. Sú to žiaci: Maslo, Kendera, Paprčka, Dvorský, Uram, Sekan, Horváth, Kostolný, Sliacky, Herbst, Kubera, Dorniak, Mojš, Hýlová, Capeková Kopanicová a ďalší, ktorí robia naše najbližšie okolie krajším. Netreba zabudnúť na separovanie odpadov, ktoré „fičí“ už dlhšie ako rok na 1. stupni pod ochrannými krídlami Katky Olosovej. Keď sa to naučíme ako malí, určite do budúcnosti pridáme našej Zemi na kvalite.

Súťaž separovanie: ZBER PET FLIAŠ S LIDLOM- už zverejnilo svoje výsledky. S ľútosťou oznamujeme, že sme neobsadili žiadne hodnotené miesto a nové ihrisko mať nebudeme, ale napriek tomu môžeme mať dobrý pocit, pretože na recykláciu sme vrátili úctyhodný počet PET fliaš- a to 44 458 a týmto sme v celoslovenskej súťaži obsadili 39. miesto. Ďakujeme všetkým, ktorí sa aktívne zapojili do tejto súťaže.

Vzhľadom na to, že Deň Zeme je v tomto roku počas VEĽKONOČNÝCH PRÁZDNIN, vyhlásili sme  fotografickú prázdninovú súťaž pre jednotlivcov : NAJKRAJŠÍ KÚT V ŠÍROM SVETE. A tu sú výsledky:

1. miesto- Terezka Móciková

2. miesto- súrodenci Šavrnochovci

3. miesto- Lukáš Schmid

Prázdninová súťaž- fotoalbum

Ďalšou súťažou bola fotosúťaž pre triedy ODFOŤTE  SA  PRI  STROME, KTORÝ STE SI ZAMILOVALI, kde podmienkou bolo, aby  všetci žiaci boli  oblečení v zelenom Víťazí najoriginálnejšia fotografia a tou je FOTOGRAFIA  2.A.

Zelený strom- fotoalbum

Víťazom gratulujeme                                                                                 

Počas Zeleného štvrtka v mnohých rodinách kraľovalo  zelené jedlo, ktoré posilňuje obranyschopnosť. Dnes, znova niečo zelené- je to oblečenie, v ktorom do školy prišli veľkí aj malí. Týmto sme si pripomenuli symbolicky DEŇ ZEME- najväčší sviatok, ktorý slávia ľudia spoločne na celej planéte bez ohľadu na pôvod, vieru alebo národnosť.

Fotogaléria

Čo sa udialo na triednickych a iných hodinách :), v rámci "Zeleného týždňa", nájdete TU:

Bystrická

Trieda

Eko- aktivity počas Zeleného týždňa

 

0.r

Hviezdičky z nultého ročníka oslávili Deň Zeme nielen v symbolickej zelenej, ale triednickú hodinu venovali téme "Čo mám najradšej na našej planéte a čo môžem urobiť pre ňu ja." Na vychádzke pozorovali život v tráve, kvitnutie kvetín v predzáhradkach, zmeny počasia, ale i ľahostajnosť ľudí voči svojmu okoliu. Napokon sa odfotografovali pri obľúbenej jabloni v školskej záhrade, ktorú deti často pozorujú cez okná v triede, keďže svojou krásou priťahuje mnoho vtáčikov.

Mgr. Beňová

 

1.A

V rámci zeleného týždňa žiaci 1.A triedy na hodine prírodovedy mali zadanú tému: Môj strom, kde zrealizovali svoje fantazijné, vysnívané alebo reálne  predstavy. Práce sú vystavené na nástenke v triede. Na hodine matematiky mali vypracovať príklady s témou separovania odpadu.

Mgr. Vieriková

 

1.B

Tr. hodina venovaná ochrane a tvorbe životného prostredia, významu zachovania čistej prírody pre život človeka a budúce generácie. Dôsledky znečisťovania vody, ovzdušia a pôdy na zdravie ľudí.

Eko - hodina - súčasť matematiky - prac. list zameraný na likvidáciu a triedenie odpadu. Dôležitosť triedenia odpadu, farebné označenie nádob na separovanie, praktické činnosti s tým súvisiace ( skontrolovanie rozdelenia odpadu v triede ).

Mgr. Bardyová

 

2.A

Žiaci 2.A triedy sa aktívne venovali problematike potreby ochrany našej modrej planéty počas projektového dňa.
z encyklopédií získané informácie použili na tvorbu EKO- nástenky. Venovali sa problematike ochrany pitných zdrojov, šetrenia
energií, vypracovávali EKO- pracovný list, v ktorom zisťovali ako to robíme v skutočnosti a ako by sa dala zlepšiť ochrana našej Zeme a to:
využitie dažďovej vody, ochrana obojživelníkov v jarných mesiacoch, podpora recyklácie odpadu v domácnostiach, šetrenie pitnej vody pri očiste tela, používanie ekologických čistiacich prostriedkov, konzumácia ovocia a zeleniny z vlastných zdrojov.
PaedDr. Nováková

 

2.B

TH na tému: Svet plný odpadu

- recyklovanie odpadu
- kompostovanie odpadu

- garbológ
- praktické rady žiakov ako znížiť množstvo odpadu v domácnosti a v škole.
Ekohodina na tému: Čistejšia budúcnosť
- žiaci vytvárali akčný plán čistenia okolia svojho bydliska, ktorý aj zrealizovali.

Mgr. Hláčiková

 

2.C

1. Na hodinách prírodovedy a vlastivedy aktivity a diskusie na tému: „ Ako ja sám/ a prispievam k ochrane našej planéty“ – vyústenie aktivít do tvorby spoločného projektu – výzdoba interiéru triedy.

2. Triednická hodina dňa 24.4. na tému: Ekológia, separovanie odpadu.

3. Spoloč foto triedy „Rastieme spolu so stromčekmi“ – zeleň za budovou školy bola vysadená v roku, keď nastúpili ako prváci do školy. Pozorovanie, ako sa darí stromčekom a ako rastú oni. Foto je u M.Málika.

Mgr. J. Kubáňová

 

3.A

 

 

3.B

23.4. bola hodina čítania venovaná ochrane prírody a životného prostredia. Žiaci si prečítali text z čítanky "O zelenom vodníkovi" a  následne hľadali v texte ekologické správanie sa hlavných postáv a uvádzali možnosti, ako pomôcť udržať čistotu našich riek, brehov, lesov a najbližšieho okolia, v ktorom žijú. Potom kreslili život v rieke.

Mgr. Matisová

 

4.A

 

 

4.B

Žiaci 4.B na hodine slovenčiny sa pokúšali tvoriť básne na tému Deň Zeme. A takto sa im darilo...(ukážky v prílohe)

Mgr. Jakabová

 

 

 

 

5.A

Žiaci 5.A sa zapojili do fotenia v zelenom oblečení, na triednickej hodine vypĺňali kvíz ku Dňu Zeme.
Na geografii preberáme práve typy krajín na Zemi, kde sme hovorili aj o ochrane prírody, využívaní prírodných zdrojov a odpadoch.

Mgr. Fabian

 

5.B

My, žiaci 5.B sme si najprv na triednickej hodine čítali o histórii odpadov.
Potom sme diskutovali o životnom prostredí. V závere triednickej
hodiny mali žiaci napísať, čo robia/mali by robiť pre našu Zem (doma
triedime odpad, zhasínam svetlo, keď odchádzam z izby...).

Mgr Valihorová

 

6.A

Na hodinách matematiky sme sa s triedou 6.A venovali slovným úlohám s environmentálnou tematikou. Hodinu informatiky sme spojili s triednickou hodinou a pracovali sme s pracovnými listami a debatovali sme na tému ekológie a čo by sme mohli urobiť my pre našu Zem.

Mgr. Mária Štefáneková

 

6.B

DEŇ ZEME: Každý žiak mal na internete vyhľadať základné informácie o našej planéte. Následne prebehla diskusia z informácií, ktoré si pripravili. Výsledkom tejto akcie bol plagát. Žiaci nakreslili zemeguľu a okolo nej napísali informácie, ktoré vyhľadali na internete.

Mgr. Salvová

 

7.A

Na hodine GEO sme si pripomenuli v rámci Zeleného týždňa  a na TH formou diskusie význam lesov všeobecne, či už tropických lesov, ktoré sú ohrozené výrubom a produkujú najviac kyslíka / pľúca Zeme /, tiež lesov mierneho pásma. Využili sme pri tom poznatky GEO 5. roč., kedy sme sa tejto téme podrobnejšie venovali.

Mgr. Říhová

 

7.B

Triednická aktivita: Počas triednickej hodiny a hodiny biológie sme so žiakmi pozerali film Zomierajú postojačky o stave slovenských lesov. Film bol pre žiakov peknou ukážkou, jednak množstva druhov stromov, živočíchov, rastlín a jednak ukážkou, koľko prírody sme okolo seba už zničili.

Mgr. Dorníková

 

8.A

V ramci Zeleneho tyzdna sme sa na triednickej hodine venovali teme odpad , triedenie odpadu. Ziaci mali na internete vyhladat vsetky infotrmacie, tykajuce sa tejto teme. Po odprezentovanych pracach sme si vyhodnotili najlepsiu z nich.
Mgr. Eva Lamačová

 

8.B

Žiaci 8.B mali 28.4.2014 triednickú hodinu venovanú Dňu Zeme. Porozprávali si zaujímavosti o odpadoch (dozvedeli sa napr., že najstaršie skládky vznikali už v praveku), ich druhoch a možnostiach ich likvidácie. Potom samostatne odpovedali na otázky v ekoteste o sebe a svojej rodine a v skupinách riešili kvíz ku Dňu Zeme.
Mgr. Vozníková

Vo štvrtok 24.4.2014 sme sa na hodine informatiky so žiakmi 8. ročníka venovali témam Zem, príroda a životné prostredie. Pomocou internetu sme si vyhľadali zaujímavosti k daným témam, ktoré viedli k živej diskusii. Hodinu sme ukončili formou hier zo stránky www.ekofond.sk
 Mgr. Jana Gabúlová

 

8.E

Žiaci sa zapojili do vytvorenie nástenky s jarnou tematikou, robili sme prezentácie o energii v anglickom jazyku, organizovali sme tvorivé dielne, kde sme vytvorili plagát o šetrení energie, robili sme týždeň šetrenia energie, pravidelne sme pracovali na PC na webovej stránke, kde sme zábavnou formou prekladali text o energii.

Niektorí sa zaradili do akcie Zelené tričko, vyčistili sme si okolie školy na technickej výchove a vykonávali sme environmentálne aktivity v okolí našich obydlí.

Mgr. Ružičková

 

 

Počas hodín biológie a chémie v 7 a  8. ročníku sme si povedali o stave slovenských lesov, spomínali sme tatranskú kalamitu. Zopakovali sme si najdôležitejší proces súvisiaci so zelenými stromami - fotosyntézu.

Mgr. Dorníková

 

9.A

Na hodinách matematiky sme sa zaoberali podobnosťou trojuholníkov, v rámci ktorej sme zapojili príklady o dĺžke tieňa stromu, priepastiach, jazerách či riekach - prírode okolo nás.

Triednickú hodinu sme venovali rozhovoru o škodlivosti niektorých dopravných prostriedkov na životné prostredie.

Mgr. Darilová

Počas zeleného týždňa sa žiaci 9.A na hodinách angličtiny venovali znečisteniu oceánov, ktoré trpia hlavne kvôli plastom a vplyvu vyspelých krajín. Žiaci pracovali s učebnicou a internetovou stránkou venujúcou sa znečisteniu oceánov (https://oceanservice.noaa.gov/facts/pollution.html). Žiaci o článkoch diskutovali v anglickom jazyku, čím si rozvinuli komunikačné kompetencie a zároveň sa niečo naučili a uvedomili si, ako zvieratá v oceáne trpia, kvôli ľudskej hlúposti

Mgr.  Salcburgerová

Na etickej výchove sme vymýšľali príbehy a rozprávky o stromoch.

Mgr. Mičudová

 

9.B

Neleň pre zeleň....tak sme začali diskutovať na tému: Zelený týždeň. Analyzovali sme význam  ZELENEJ -živej prírody pre budúcnosť ľudstva a každého z nás. Upriamili sme pozornosť aj na negatívne faktory ohrozujúce prírodu.

Na hodine fyziky: sme si zadali témy  referátov: Využitie netradičných , alternatívnych zdrojov energie ako sú veterná, slnečná , vodná , geotermálna energia .... , ktoré budeme postupne prezentovať, vyzdvihovať negatíva a pozitíva pre človeka a živočíchov.

RNDr. Vrbjarová

Na etickej výchove sme vymýšľali príbehy a rozprávky o stromoch.

Mgr. Mičudová

 

9.C

Na hodine technickej výchovy v tematickom celku "spracovanie dreva" sme si hovorili o význame premyslenej ťažby drevnej hmoty, nakoľko tieto pľúca prírody nám zabezpečujú dostatočné množstvo kyslíka a filtrujú  všetky nečistoty, ktoré ľudstvo vyprodukuje.
Mgr. Šulc

 

9.E

V rámci triednickej hodiny  sme sa zahrali strategickú hru, kde sme boli správcami lesa a dozvedeli sme sa, akými úspešnými lesnými hospodármi by sme boli v skutočnosti. Vytvorili sme nástenku ku dňu Zeme a zúčastnili sme sa fotografickej súťaže, kde sme sa vyfotili pri „Strome, ktorý sme si zamilovali“.

Na občianskej náuke sme sa venovali téme stromov, kde sme sa na ne pozreli z rôznych uhlov pohľadu, od estetického, cez rekreačný až po ekonomický.

Mgr. Mičudová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dončova

Trieda

Eko- aktivity počas Zeleného týždňa

1.D

ZELENÝ TÝŽDEŇ

Cieľom bolo pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytovaných Zemou. Žiaci si uvedomili, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sme sa venovali otázkam životného prostredia a stanovili si úlohy ako chrániť jej poklady pre budúce generácie.

 • vytvorenie rozprávania na tému Naša Zem – Keď sa pozrem z okna
 • vyhľadávanie recyklačných nádob  v centre mesta a na sídliskách
 • tvorba projektu o životnom prostredí, recyklácií
 • ekologický plagát
 • čistenie okolia školy
 • tvorba pc prezentácie na tému o našej zemi a živote na nej
 •  v rámci prírodovedy sme preberanie témy ohrozené živočíchy a rastliny

1.E

2.E

2.F

3.E

3.F

4.D

4.E

Dňa 24.apríla 2014 sa žiaci 4.E a 4.F zapojili do akcie "Ekologický deň v múzeu", ktorý bol venovaný téme Apríl - mesiac lesov. Na zaujímavej prednáške pod vedením Ing. P. Hriadela sa deti dozvedeli o živote a spôsoboch správania sa lesných živočíchov u nás. Žiaci sa tiež zúčastnili na tvorivých dielňach, kde pracovali s odpadovým materiálom. Cieľom bolo upozorniť na ochranu našej planéty pri príležitosti nedávneho Dňa Zeme.

4.F

 

Fotoalbum

5.D

Žiaci 5. D sa v rámci ekohodiny zamysleli nad možnosťami ekologického správania sa v škole. Hovorili si o šetrení vodou pri umývaní rúk, o rozdiely medzi mäkkou a tvrdou vodou, o separovaní odpadu, keďže títo žiaci majú koše na separovaný zber. Dotkli sa aj citlivej problematiky odhadzovania desiaty do odpadkov. Nakoľko žiaci opisovali na hodine SJL zvieratká, vrátili sa v rámci ekohodiny k otázke starostlivosti o domácich miláčikov.

5.E

Na hodine slovenského jazyka žiaci pracovali s básňou s eko tematikou, určovali tému, hlavnú myšlienku a následne diskutovali o ochrane Zeme a životného prostredia.

Triednická hodina bola uskutočnená zábavnou formou, žiaci riešili ekokvízy a osemsmerovky, kde sa dozvedeli veľa nových informácií o vyhľadávaných výrazoch.

5.F

Triednická hodina

- nástenka na tému: Deň Zeme a globálne problémy Zeme

- diskusia: Ako ja (jednotlivec) môžem pomôcť chrániť životné prostredie

Ekohodina:

Tematický celok: Ľudia: Ako ľudia znečisťujú a taktiež ako chránia prírodu, ovzdušie...

5.E, 5.F

Žiaci 5.E, 5.F si vyskúšali vyučovanie biológie netradičným spôsobom –neučili sa v triede, ale priamo v areáli Hrabova. Témou bolo poznávanie rastlín a živočíchov v Hrabovskej priehrade a v jej okolí. Prečo práve Hrabovo? Táto nádrž poskytuje rekreačné využitie pre jej návštevníkov, no hlavne je to vodný biotop pre živočíchy. Pracovníci NP Veľká Fatra každoročne stavajú fóliové zábrany, ktoré usmerňujú pohyb žiab do tzv. žabochodov. Pomohli sme aj my. Deti vybavené vedierkom, rukavicami a sáčkami, pomohli prenášať obojživelníky (konkrétne ropuchu bradavičnatú) cez cestu do vodnej nádrže. Okrem toho súťažnou formou zisťovali informácie o vodnej nádrži Hrabovo – všetko potrebné vyčítali z náučného chodníka. Aj takýmto spôsobom môžeme spoznávať náš región! Fotoalbum

6.D

Na hodine chémie sme tvorili projekty na tému recyklácie a triedenia odpadov.

Na triednickej hodine sme si vysvetľovali dôležitosť odpadu, aby sme si nezamorili zemeguľu pre budúce generácie.

7.D

Na hodine fyziky sme sa zamerali na znečisťovanie prírody, separáciu a recykláciu odpadov a ich prirodzený rozklad vo voľnej prírode.

Triednická hodina bola pokračovaním ekohodiny, kde sme diskutovali na danú tému a ukončili sme to súťažne formou kvízu. V ňom boli zaujímavé otázky z preberanej problematiky. Žiakov téma zaujala, boli aktívni a spolupracovali veľmi dobre.

8.D

Na hodine geografie sme preberali učivo Južnej Európy, kde sme rozoberali tému – znečisťovanie oceánov – priemyselný odpad.

Na triednickej hodine sme si pripomenuli Deň Zeme – ochrana zdravia pri práci.

9.D

Upratovanie a čistenie okolia školy (odpadky, hrabanie, zametanie)

Premietanie filmu s environmentálnou tematikou.

 

ekologický deň v múzeu

Dňa 24.apríla 2014 sa žiaci 4.E a 4.F zapojili do akcie "Ekologický deň v múzeu", ktorý bol venovaný téme Apríl - mesiac lesov. Na zaujímavej prednáške pod vedením Ing. P. Hriadela sa deti dozvedeli o živote a spôsoboch správania sa lesných živočíchov u nás. Žiaci sa tiež zúčastnili na tvorivých dielňach, kde pracovali s odpadovým materiálom. Cieľom bolo upozorniť na ochranu našej planéty pri príležitosti nedávneho Dňa Zeme.

 

MODRÝ TÝŽDEŇ

Fotoalbum1       Fotoalbum2     Fotoalbum3

Náš ,, MODRÝ TÝŽDEŇ,, je zameraný na vodu. S prípravami naň sme začali už skôr. Rozprávali sme sa o vode na triednických hodinách, prihlásili sme sa do výtvarnej súťaže ,, Voda a Energia,, kreslili sme a tvorili projekty ,, Kvapka,,. Tieto si môžete pozrieť na oknách školy, kde sme vytvorili dažďovú galériu. Najkrajšie kvapky budú vystavené v priestoroch školy.
Modrý týždeň sme začali MODRÝM DŇOM v pondelok 24.3. 2014. V tento deň žiaci aj učitelia - všetci tí, ktorým na vode záleží (a nezabudli :( ) prišli oblečení v modrom. V rozhlasovej relácii sme si pripomenuli vzácnosť tejto životodarnej tekutiny. Rozhlasové vysielanie každý deň bude zamerané na niečo iné. Zajtra budeme vyhodnocovať a oceňovať nástenky s vodnou tematikou. V stredu budú žiaci na druhom stupni učiť za učiteľov, vo štvrtok vyhodnotíme súťaže školskej knižnice a v piatok oceníme projekty ,, KVAPKA,,. V piatok tiež vyhodnotíme všetky aktivity modrého týždňa.


Voda

Fotoalbum

 

 

MODRÝ TÝŽDEŇ- NÁSTENKY

Náš „MODRÝ TÝŽDEŇ“ pokračoval vyhodnocovaním násteniek. Už pred tromi týždňami bola zadaná téma a žiaci mali možnosť „vyšantiť sa“ pri ich nástenkovej tvorbe. Vznikli naozaj krásne výtvory a bolo veľmi ťažké rozhodnúť, kto sa stane víťazom. Udeľovali sme 4 ceny- štyri prvé miesta. Víťazi sa tešili z torty :-).

A aké sú výsledky?

Bystrická

1.stupeň - 1.miesto 2.A

2.stupeň - 1.miesto 6.E

Dončova

1.stupeň - 1.miesto 2.E

2.stupeň - 1.miesto 5.F

Ďalšie umiestnenie sme neudeľovali (dodatočne oceníme diplomom triedy, ktoré si to zaslúžili) , väčšina násteniek bola naozaj veľmi pekná. Môžete sa o tom presvedčiť na vlastné oči v našej fotogalérii.

Fotoalbum

MODRÝ TÝŽDEŇ- DEŇ UČITEĽOV

Dnes sme v rámci Modrého týždňa absolvovali deň naopak . Čo to znamená?. Učitelia sedeli v laviciach a žiaci učili. Mali možnosť vyskúšať si, že odučiť hodinu nie je také jednoduché, ako to vyzerá na prvý pohľad. Do tejto aktivity sa zapojili takmer všetky triedy druhého stupňa. V rozhlasovom vysielaní sme si pripomenuli „Deň učiteľov“ a poďakovali sme pánom učiteľom a pani učiteľkám za ich záslužnú prácu, ktorú často vykonávajú nad rámec svojich povinností. Fotografie našich mladých učiteľov z tohto dňa nájdete vo fotogalérii.

Fotoalbum

MODRÝ TÝŽDEŇ- VYHODNOTENIE MESIACA KNIHY

Počas marca sa žiaci našej školy nielen učili, ale aj poriadne popasovali so súťažnými disciplínami, ktoré boli vyhlásené pri príležitosti mesiaca knihy. Pod záštitou našej školskej knižnice vyhlásila p. uč. Zuzana Salvová tri disciplíny:

 1. Navrhnúť obal knihy podľa vlastnej fantázie alebo obkresliť obal knihy, ktorú žiak práve číta.
 2. Priniesť čo najviac kníh, ktoré majú vo svojom názve slovo rozprávka.
 3. Požičať si knihu zo školskej knižnice a tým sa zároveň dostáva do zlosovania o naj čitateľa mesiaca.

Do prvej disciplíny sa zapojilo 92 žiakov. Z kníh, ktoré boli súčasťou druhej disciplíny, sme vytvorili výstavu, ktorú tvorilo 455 kníh. Žiaci 9. E triedy poukladali knihy podľa farby, ktorá dominovala na obale. Najviac kníh bolo s modrým obalom, druhá prevládala žltá farba a tretia zelená. Samozrejme, nechýbali ani najvzácnejšie knihy výstavy, medzi ktorými bola napríklad kniha so zlatým obalom, prípadne najmenšia alebo najstaršia kniha. Do tretej disciplíny sa zapojilo 128 žiakov.

Keďže každá disciplína bola zároveň súťažou, takže umiestnenie žiakov je nasledovné:

1. Návrh obalu knihy:

I. stupeň:                                                  II. stupeň:

1. miesto: Lea Leštinská                         1. miesto: Vanda Kučerková

           Matúš Čieško                                               Natália Pšenová

2. miesto: Deana Gejdošová                  2. miesto: Erika Šefránková

                 Ivona Brezinová                    3. miesto: Ján Dudek

                 Liliana Kubeková

3. miesto: Barbora Hykelová

                 Terézia Labajová

2. Najviac rozprávkových kníh priniesli:

1. miesto: Jasmína Nováková

                 Ema Šavrnochová

2. miesto: Terézia Labajová

3. Čitateľ mesiaca: Tadeáš Huraj

Vyhodnotenie súťaží školskej knižnice na elekovanom pracovisku Dončova 4

V súťažení nezaostávali ani žiaci na Dončovej a tiež sa aktívne zapojili do spomínaných aktivít. Z každej disciplíny bol vyžrebovaný jeden výherca.

Tu sú víťazi jednotlivých aktivít:

1. Návrh obalu knihy:

Paulína Matyašovská zo 4. D

2. Rozprávka v nadpise:

Marián Kováč z 3. E

3. Čitateľ mesiaca:

Juraj Halam z 3. F

Výhercom srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme.

Želáme veľa pekných chvíľ strávených s knihou!

SPOZNALI SME ZLATÉ KVAPKY NA KONCI MODRÉHO TÝŽDŇA

Počas projektového týždňa sa žiaci celej školy aktívne venovali problematike vody- konkrétne problematike:

 • pitnej vody,
 • znečisťovania a ochrany pitnej vody,
 • vody ako energie...
 • šetrenia vodou,
 • kolobehu vody v prírode ...

Dozvedeli sme sa, že voda je neoddeliteľnou súčasťou ,,Modrej planéty“ – je podmienkou pre život všetkého na našej planéte, diskutovali o tom, ako práve my môžeme ovplyvniť a zachrániť  množstvo pitnej vody pre budúce generácie... a to počas ranných aktivít, vyučovacích predmetov, triednických hodín i krúžkovej činnosti a to formou rozhovorov, diskusií, príbehov, maľovania a tiež formou tvorby básničiek, projektov, power- pointových prezentácií či násteniek.

Vytvorili sme ,,veľavravné“ kvapky, aby sme odkázali kreslené posolstvá o potrebe ochrany vody tým, ktorí ich diela uvidia v budove či na oknách školy. Žiačky z hudobno-dramatického krúžku spríjemnili ostatným žiakom prvého stupňa na Bystrickej týždeň vody tancami o oslave dažďa. Nástenky v triedach i spomínané projekty kvapiek poukázali na to, že žiaci vedia ako sa k vode máme správať... pretože voda je energia a energia je život.

 

V závere týždňa sme vyhodnotili a ocenili 18 najkrajších kvapiek bez určenia poradia:

Bystrická cesta 1. stupeň

 • Monika Šindlériová 3.A
 • Tamara Herbstová  4.B
 • Brunmo Krasuľa 4.A
 • Nika Janovcová 2.A
 • Nultý ročník

Dončova 1. stupeň

 • Karin Hlačinová 2.E
 • Tereza Kyselová 1.D
 • Dorota Jankovičová 3.E
 • Daniela Koreňovská 1.E
 • Anna Gállyová 4.D

Bystrická cesta 2. stupeň

 • Karolína Ševčíková 6.A
 • Vanda Kučerková 6.B
 • Andrea Capeková 8.A
 • Katarína Bakošová 9.E
 • Paulína Sokolská 5.B

Dončova 2. stupeň

 • Laura Sivoňová 5. E
 •  Dominika Krajníková 9. D
 • Barbora Dittrychová 6. D.

TÉMY TRIEDNICKYCH HODÍN

5.A

Na triednickej hodine sme vyrábali projekty - kvapky o vode a nástenku o vode. Zapojili sa všetci žiaci triedy. Nedokončené projekty dorobili doma.
Na geografii sme aktuálne preberali tému hydrosféra - "Život rieky - činnosť vody". Žiaci vypracovávali projekty na tému-  Časti rieky, kde zhotovovali modely rieky z rôznych materiálov.

5.B

S deťmi sme sa na triednickej hodine rozprávali o význame vody v živote človeka. Postupne sme prešli na tému "Vodné zaujímavosti v mojom okolí". Keďže to deti celkom zaujímalo, rozhodla som sa s nimi urobiť na túto tému aj nástenku (Vodné bohatstvo Liptova). Deti urobili kvapku, do ktorej napísali zaujímavosti o danom mieste a priniesli obrázok. Z týchto materiálov sme urobili nástenku.

6.A

Počas triednickej hodiny v modrom týždni sme so žiakmi diskutovali o znečisťovaní vody a o tom, aká je pre nás dôležitá. Navzájom sme si predstavili projekty, diskutovali o nich a vyhodnotili hlasovaním tie najlepšie.

6.B

Na triednickej hodine sme spoločne pracovali na nástenke s tematikou vody. Popri tom sme sa rozprávali o tom, prečo nám je ľahostajná čistá voda z vodovodu (lebo je "zadarmo", nie ako malinovky..dospeli sme k záveru, ak by sme vodu kupovali ako v krajinách s nedostatkom pitnej vody, zistili by sme jej nevyčísliteľnú hodnotu). Individuálne žiaci pracovali na kvapkách - projektoch, ktoré sme si odprezentovali pred triedou.

6:E

Na triednickej hodine sme sa rozprávali o vode. Žiaci povedali, kde všade sa tato nenahraditeľná tekutina nachádza (ľadovce, pitná voda, morská voda, voda v rastlinách, voda v ľudskom tele...) Žiaci si pripravili projekt o sladkej vode a morskej a potom to odprezentovali. Dozvedeli sa nové užitočne informácie a vdaka   nim si ju budú viac vážiť.

7.B

Na triednickej hodine sme venovali pozornosť príprave plagátikov o vode. Zvolili sme si jednotnú tému - Minerálne vody. Každý žiak si mal pozisťovať informácie, doniesť obrázky o svojej minerálnej vode (napr. Budiš, Fatra, ...). Na hodine biológie sme spomenuli dôležitosť vody pre ľudský organizmus a dodržiavanie pitného režimu.

7.A

TH- formou diskusie so žiakmi k témam:- význam telesnej vody

                                                          - význam vody všeobecne

                                                          - predstava riešenia nedostatku vody a klimatických zmien

                                                          - ochrana vôd

Využívanie poznatkov z predmetov GEO, BIO, EKO

8.A

Na triednickej hodine sme sa venovali a rozoberali sme problematiku voda, konkretne znecistenie vody v nasom okoli. Kazdy sa vyjadril k teme, a prezreli sme si vsetky dostupne informacie z internetu.

8.B

Žiaci 8.B triedy na triednickej hodine počas výroby makiet kvapky a rozdeľovaní tém projektov diskutovali napríklad o tom, či si vedia predstaviť svoj život bez vody, ako by to vyzeralo a ako dlho by sme to vydržali, porovnávali spotrebu vody v rozvinutých krajinách a v Afrike, spomínali najväčšie príčiny znečisťovania vody...  Na hodine slovenského jazyka v rámci učiva o informačnom slohovom postupe dostali za úlohu vymyslieť správu, v ktorej dvakrát použijú slovo voda (samozrejme, že to boli najmä katastrofické správy o povodniach...:) ).

8.E
Priebeh triednickej hodiny ku Dňu Zeme prebiehal v aktívnej výtvarnej činnosti pri ktorej žiaci dotvárali kvapky vody pomocou hier,riekaniek,krátkych poviedok a graffity venované vode a jej ochrane.Žiaci pripravili nástenku na predpísanú tému a v debate sa vyjadrovali k problematike znečistenia vôd v našom regióne.
Niektorí porozprávali o čistení potokov so svojimi rodičmi cez sobotu a nedeľu.Vyjadrili podporu v pokračovaní akcie.

9.A

Počas triednickej hodiny v modrom týždni sme so žiakmi diskutovali o znečisťovaní vody a o tom, aká je pre nás dôležitá. Vybrali sme si témy projektov, ktoré nás niečím zaujali a chceli sme vedieť viac o vybranej téme (napr. voda v slnečnej sústave, minerálne vody a pod.). Projekty sme si vzájomne predstavili a vybrali tie naj :)

9.B

Naša trieda na triednickej hodine diskutovala o význame vody v živote človeka, o význame pre každého z nás. Žiaci si spomenuli na zážitky, ktoré mali v súvislosti s vodou. Venovali sme sa konkrétne rôznym druhom vody, jej fyzikálnym a chemickým vlastnostiam, úprave vody. Taktiež , kde všade sa voda vo  výrobe používa a aké sú negatívne zásahy ľudí vzhľadom k vode.

9C
 Dikusia o význame vody v orgánoch človeka - využitie poznatkov z biológie človeka.
Význam ochrany vodných zdrojov pre ďalšie generácie

9.E

Triednicke hodiny sa niesli v znamení vody. Prebrali sme témy: VODA V ĽUDSKOM TELE, PITNÝ REŽIM, ZNEČISTENIE VODY... Každý žiak spracoval projekt na tému, ktorú si sám vybral a tak aj naša trieda prispela do dažďa projektových kvapiek.

INFORMATIKA- Mgr. Gabúlová

V rámci informatiky žiaci 7. a 8. ročníka vytvorili prezentácie na tému voda.

 

5. E

Na triednickej hodine uskutočnenej počas Modrého týždňa žiaci prezentovali svoje projekty venované vode a energii. Žiaci vytvorili projekty zamerané na charakteristiku vody, jej význam, výskyt v prírode, kolobeh vody, zdroje vody a jej znečisťovanie. Najviac ich zaujala báseň o vode, ktorá bola nielen vtipná, ale aj poučná.

5. F

Triednická hodina na tému: Deň vody, šetrenie pitnou vodou, zdroje pitnej vody. Žiaci vytvorili tematickú nástenku s rovnomenným názvom.

5. D

V rámci triednickej hodiny venovanej Dňu vody sme so žiakmi diskutovali o vode ako zdroji energie. My sme sa zamerali na objem vody v rôznych potravinách. Následne sme so žiakmi vyhotovili súhrnné plagáty a do kvapiek dopĺňali zistené informácie.

6. D

Počas triednickej hodiny sme so žiakmi diskutovali o kolobehu vody a energii, ktorú možno získať zo slnečného žiarenia. Informácie sme zapísali do kvapiek a na danú tému sme vytvorili nástenku.

7. D

Počas triednickej hodiny sme vytvárali projekt Deň vody, ktorý si následne každý žiak sám odprezentoval. Projekty a prezentácie sme spoločne ohodnotili a vyhlásili triednych výhercov, ktorých projekty sme posunuli do školského kola.

8. D

Nástenné noviny na tému voda. Žiaci viedli diskusiu týkajúcu sa šetrenia vody, ktorá predstavuje zdroj života.

9. D

Žiaci pracovali v skupinách na vodných kvapkách. Vytvorili prezentácie v PowerPointe s názvom Chránime a šetríme vodu. Nasledovala prezentácia výtvorov. Na záver riešili matematické príklady z ekológie.

Zdravýživka u nás na návšteve...

V rámci projektu EÚ Školské ovocie, ktorý podporuje FRUCTOP sa žiaci 3.E, 3.F, 4.E a 4.F stretli so Zdravýživkou, aby ich interaktívnou hrou naučila správnym stravovacím návykom. Zdravýživka vo svojom sade správnej výživy mala svoj supermarket a hľadala pre neho dodávateľov. Deti výzvu s radosťou prijali a pustili sa do veľmi náročnej a tvorivej práce. Zábavnou formou si overili svoje vedomosti z prírodovedy. Za svoju aktivitu boli odmenení chutným ovocím.

Fotoalbum

TÝŽDEŇ ĽUDSKÝCH PRÁV

Čoho sa týkal? Na triednickych hodinách a hodinách etickej výchovy sme prebrali témy súvisiace výchovou   v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv a práv dieťaťa.

Venovali sme sa nielen teórii, (ktorú nájdete aj na našej stránke), ale tiež sme prešli sebapoznávaním, kreslili sme erby, ktoré vyjadrili naše ja alebo sme sa pomocou prstov ruky pozitívne hodnotili. Mimochodom ruka je tiež symbolom, ktorý sprevádzal týždeň aktivít na našej škole- kedy sme si približovali  ľudské práva. Videli ste našu výzdobu okien? Tie super ruky v tvare stromčekov sú výtvorom našich najmenších žiačikov, ktorí sa tiež zapojili do aktivít o ľudských právach.

TÝŽDEŇ BOJA PROTI DROGÁM 

Už tradične v rámci Týždňa boja proti drogám sme vytvárali nástenky s touto tematikou. Do súťaže sa zapájali triedy druhého stupňa na Bystrickej aj Dončovej. Nástenky hodnotili členovia žiackej školskej rady a naozaj mali z čoho vyberať. Sami môžete posúdiť, keď nazriete do našej fotogalérie

 
Na Bystrickej sa víťazom stala trieda 8.B.

Na Dončovej zvíťazila 9.D.

Obidve triedy boli ocenené sladkou odmenou v podobe torty.

MÁM CENU AJ BEZ CENOVKY.

V rámci  „Týždňa boja proti drogám“ sa v kine Kultúra 12.11. uskutočnila žiacka konferencia s názvom:


MÁM CENU AJ BEZ CENOVKY.


Vystúpili na nej žiaci z celého okresu a samozrejme aj my sme tam mali svojich zástupcov. Boli to žiaci zo 4.D, ktorí nám zatancovali tanec kanibalov a predviedli futbalové hudobné číslo. Dievčatá z 5.E a F sa predstavili s vlastnou tvorbou, kde vážne aj vtipne vo veršoch poukázali na drogovú problematiku. Znovu po roku sme mohli vidieť na konferencii dvojicu raperov s umeleckými menami Jean Venom & Leyoph ( náš bývalý žiak Andrej Sečkár a Leo Lofaj z 8.E : ukážku z tvorby tejto dvojice si vypočujte tu: TOXÍN).
A ešte spomeniem dva hudobné bonbóniky z programu konferencie. Jedným bol spev ružomberskej superstáristky Kristíny Debnárovej a záver konferencie patril hudobnému číslu Maťa Hariňa ( tiež náš bývalý žiak), ktorý spolumoderoval celý program.
V závere sa s vami podelíme s príbehom, ktorý nám povedal PhDr. Jaroslav Rakučák z Nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu Ružomberok- Prerod.


PRASKNUTÉ HLINENÉ NÁDOBY


V Číne jeden nosič vody mal dve veľké hlinené nádoby. 
Viseli na obidvoch koncoch palice, ktorú nosil na krku. Na jednej bola prasklina, kým tá druhá bola dokonalá a vždy niesla plnú mieru vody.
Na konci dlhej cesty, ktorá trvala od potoka až k domu, prasknutá nádoba mala vodu už len do polovičky. Celé dva roky to šlo takto, nosič vody nosil do domu každý deň už len jeden a pol nádoby vody. Samozrejme dokonalá nádoba bola pyšná na svoj výkon, veď to robila dokonale. Ale chúďa prasknutá nádoba sa hanbila za svoju nedokonalosť, a cítila sa úboho, lebo bola schopná len polovičného výkonu. Po dvoch rokoch súženia oslovila nosiča pri potoku:
- Hanbím sa, lebo voda tečie po celej ceste domov.
Nosič jej odpovedal:
- Všimla si si, že kvety rastú len na tvojej strane chodníka a nie na strane druhej? To je preto, lebo ja som vždy vedel o tvojom nedostatku a na túto stranu cesty som rozsial semená kvetín. To ty si ich každý deň polievala, ako sme sa vracali domov. Dva roky zbieram tieto krásne kvetiny, aby som si zdobil svoj stôl. Keby si nebola taká, aká si, tak by táto krása nerozžiarila môj dom.

Všetci máme svoje osobité chyby. Všetci sme prasknuté hlinené nádoby. Ale tieto praskliny a chyby, ktoré sú v každom z nás, robia náš život tak veľmi zaujímavým a vzácnym. Každého musíme prijať takého, aký je, a uvidieť v ňom to dobré.

 

ODSÚDENÍ NA SPOLUNAŽÍVANIE V DOBROM

Tak sa nazýva projekt, ktorý sa zaoberá spolunažívaním s menšinami a ľudskými právami. Jeho spoluautorkou a zároveň garantkou projektu je Ingrid Ďurinová, ktorá našich piatakov previedla svetom obyčajných ľudí z rodu Rómov.
Počas dvoch vyučovacích hodín si žiaci prezreli dva pätnásťminútové profily, diskutovali s lektorkou o tom, čo si vo filmoch všimli, o svojich skúsenostiach so spolunažívaním s rómskou menšinou, ale aj o tom, čo ich práve teraz trápi v medziľudských vzťahoch. Každý žiak dostal vlastný výtlačok komiksu, kde sú ilustrovanou formou prezentované základné informácie o histórii osídlenia Rómov na našom území, službách, ktoré poskytovali sedliakom, ich perzekúcii. V malom zošite sú vysvetlené niektoré pojmy ako predsudky, rasizmus, komunikácia na internete, rovnosť prístupu k ľuďom v našej kultúre a podobne. Žiaci v anonymnom dotazníku ocenili možnosť voľne vyjadriť svoje názory, ale aj kvalitu dokumentárnych  filmov. Na prezentovaných osobách dokázali identifikovať ich pozitívne vlastnosti a hodnoty, ktoré títo ľudia zastávali.
Čo najviac trápi piatakov na medziľudských vzťahoch? Z odpovedí v dotazníku vyberáme: „to ma trápi, že je veľa ľudí takých rasistov“, „ľudia odsudzujú iných, aj keď ich nepoznajú“, „...že ľudia do seba kričia“ alebo „ľudia sa navzájom šikanujú...“
Piaty ročník projektu podporilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Projekt realizuje občianske združenie Jekhetane- Spolu v Prešove.

CELOŠKOLSKÝ PROJEKT
ZDRAVÁ ŽIVOTOSPRÁVA, AKTÍVNY ŽIVOT.
14.- 18. 10. 2013


Celkový počet  zúčastnených žiakov v projektovom týždni:  626- všetci žiaci školy

Životný štýl je sledovaný v štyroch doménach - pohyb , výživa , vnútorná pohoda a zdravé prostredie .
Nezdravé stravovanie a nedostatok pohybu vedie nielen k obezite, ale tiež k niektorým závažným ochoreniam ako sú ochorenia srdca, rakovina, mŕtvica, diabetes, ateroskleróza a ochorenia pečene. Aj na našej škole v rámci prevencie práve preto venujeme tejto problematike zvýšenú pozornosť. Zapojili sme sa aktívne do:
Kampane 2013 „Odstráň obezitu“
Tu sú naše projektové aktivity:

1. ROZHLASOVÉ VYSIELANIE- 2.hodina: 14. október 2013 (pondelok)
2. ZDRAVÁ DESIATA". 14.- 18. október 2013 (pondelok- piatok)
3. ROZTANCOVANÉ PRESTÁVKY
4. VÝSTAVKA OVOCIA A ZELENINY   14.- 18. október 2013 (pondelok- piatok)
5. UČÍME ZDRAVÚ VÝŽIVU-  14.- 18. október 2013 (pondelok- piatok)
6. ROZHLASOVÉ VYSIELANIE 16. október 2013 (streda) zamerané na mlieko
7. PROJEKTOVÝ DEŇ- 16. október 2013 (streda)
8. Prezentačný deň- ULIČKA ZDRAVEJ VÝŽIVY 16. október 2013 (štvrtok)
9. Učiteľské a rodičovské recepty- JABLKOVÉ ŠPECI- VECI
10. TÝŽDEŇ JABLKA v ŠKD 14.- 18. október 2013 (pondelok- piatok)
11.  Súťaž HOVORME O JEDLE 14.- 18. október 2013 (pondelok- piatok)
12. S MALOU ZITKOU OBEZITKOU SA NEKAMARÁTIM 18. október 2013 (piatok)

13. JEDÁLNY LÍSTOK ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

 


POPIS AKTIVÍT CELOŠKOLSKÉHO PROJEKTU
ZDRAVÁ ŽIVOTOSPRÁVA, AKTÍVNY ŽIVOT.


1. ROZHLASOVÉ VYSIELANIE
Odštartovalo týždeň aktivít, ktoré boli  zamerané na zdravú výživu. Pripomenulo svetový deň výživy, spomenulo európske a slovenské štatistiky o obezite, pripomenulo nutnosť zdravej životosprávy, vrátane športu a zdravej výživy...


2. ZDRAVÁ DESIATA 14.- 18. október 2013 (pondelok- piatok)

PONDELOK

UTOROK

STREDA

ŠTVRTOK

PIATOK

Celozrnné pečivo

Zelenina Ovocie

Mliečny výrobok

Mäso, ryby, vajcia

zdravý

mix

73,5%

78.43%

89,5%

80%

82%

 

 

Toto je aktivita, ktorú na našej škole robíme už tretí rok. Zapája s sa do nej celá škola (39 tried- 604žiakov(ospravedlní zo zapisovania boli žiaci, ktorí chodili na plavecký výcvik- 3.A:22 žiakov)
a organizuje ju žiacka školská rada v spolupráci s triednymi učiteľmi. Úlohou jednotlivých tried je priniesť čo najväčší počet zdravých desiat (1žiak=1desiataJ).
Každý deň bol zameraný na konkrétnu zdravú stravu . Výsledky sa denne sumarizovali a zapisovali do tabuliek.
V niektorých triedach si deti pripravovali desiaty s triednymi učiteľmi, a nápomocní boli hlavne rodičia , ktorí pripravujú stravu do školy nielen tým najmenším.

 

3. ROZTANCOVANÉ PRESTÁVKY (pondelok- piatok)  každý deň- cez 2. prestávku- znela hudba zo školského rozhlasu a žiaci tancovali v triedach v triedach. Aktívne sa zapojil celý prvý stupeň.

 

4. VÝSTAVKY OVOCIA A ZELENINY   14.- 18. október 2013 (pondelok- piatok)
Je to už 14 ročník výstavy ovocia a zeleniny- s výkladom zameraným na učivo jednotlivých ročníkov (1- 4) . Výstavky ( 2 budovy školy na uliciach Bystrická a Dončova) majú možnosť zhliadnuť nielen žiaci školy, ale aj ich rodičia a návštevníci školy.


5. UČÍME ZDRAVÚ VÝŽIVU:
vsunuli sme do vyučovania danú tému, alebo sme ju prebrali aspoň okrajovo (na hodinách, kde sa to nedalo, alebo nehodilo )


6.  ROZHLASOVÉ VYSIELANIE v stredu bolo venované nielen mlieku a mliečnym výrobkom, ale aj na recyklácii hliníkových krytov na kelímkoch jogurtov.


7. PROJEKTOVÝ A PREZENTAČNÝ DEŇ
V stredu sme na elokovanom pracovisku Dončova mali projektový deň. Žiaci mali 2 vyučovacie hodiny na spracovanie projektov. Témy si zadali žiaci, konzultovali ich s učiteľmi a materiály na tvorbu projektov mali už dopredu pripravené. Ďalší deň  by sme tiež mohli nazvať deti učia deti: svoje práce žiaci odprezentovali pred širokým plénom- pred spolužiakmi prvého, alebo druhého stupňa. Prezentačný deň má názov ULIČKA ZDRAVEJ VÝŽIVY .


8. Učiteľské a rodičovské recepty- JABLKOVÉ ŠPECI- VECI
Oslovili  sme cez stránku školy rodičov, cez zborovňu učiteľov a vznikol receptár zameraný na jablká, Bude k dispozícii na našej stránke prevencie.

RECEPTÁR

Jablkové špeci veci

ĎAKAKUJEM PATRÍ VŠETKÝM, KTORÍ DO RECEPTÁRA PRISPELI


9. TÝŽDEŇ JABLKA v ŠKD
V 10.-tom oddelení ŠKD sa zamerali na symbol zdravia JABLKO. Mali týždeň aktivít zameraných nielen na toto ovocie. Hýrilo to tam farbami, pretože aj ich oblečenie malo farby jablka
Pondelok:  Deň netradičného jablka/ maľovanie
Utorok: Deň červeného jablka / pracovné listy
Streda: - Deň zeleného jablka / jablčné tance
Štvrtok: Deň žltého jablka / súťaž o najrýchlejšie zjedene jablko
Piatok: Deň roztancovaného jablka / jabĺčková party - výroba zdravého šalátu


10. Súťaž HOVORME O JEDLE
Zapojili sme sa do súťaže, kde záštitu nad súťažou prevzalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Spracovali sme v priebehu týždňa výstupy daných tém do elektronickej podoby. Samozrejme sú to výstupy z vyučovacích hodín (UČÍME ZDRAVÚ VÝŽIVU) a z projektového a prezentačného dňa.

 

SÚŤAŽ „HOVORME O JEDLE“

 

Pondelok (14.10.2013)

1. denná téma: Chlieb, pečivo, obilniny, ryža, cestoviny

2. denná téma: Potraviny – zdroj života

 

CHLIEB V LITERATÚRE

Mgr. Vozníková 8.B

Chlieb v slováchOK.ppt (802 kB)

PYRAMÍDA ZDRAVEJ VÝŽIVY

Mgr. Húsková 5.F

PYRAMÍDA ZDRAVEJ VÝŽIVY hovorme o jedle.pptx (1,3 MB)

Utorok (15.10.2013)

1. denná téma: Zelenina a ovocie

2. denná téma: Dodržiavaj pitný režim!


 

ZELENINA A OVOCIE 

Celá škola

Ovocie a zelenina 3.pptx

Variácie vody v metaforách Jozefa Urbana v básni VODA, ČO MA DRŽÍ NAD VODOU.  Mgr. Paterková/ 7.D

voda hovorme o jedle ok.doc (3,8 MB)

Streda (16.10.2013)

1. denná téma: Mlieko a mliečne výrobky!

2. denná téma: Sleduj informácie na obale potravín

 

Jogurtový vlak.

Mgr. Vieriková/ 1.A

Hovorme o jedle mlieko.pptx (2,7 MB)

Čo obal skrýva a zároveň odkrýva

PaedDr. Fileková,  PaedDr. Síkelová 3.E, 3.F

Info na obale.doc (5,4 MB)

Štvrtok (17.10.2013)

1. denná téma: Mäso, ryby, vajcia, strukoviny

2. denná téma: Odkiaľ jedlo pochádza?

 

3. poschodie potravinovej pyramídy  Babicová, 7.D

strukoviny maso ryby.doc (2,1 MB)

Zisťuj, skúmaj, pozoruj, povedz iným odkiaľ sa berie jedlo v našom regióne  PaedDr. Nováková, 2.A

odkiaľ pochádza jedlo.ppt (5,6 MB)

 

Piatok (18.10.2013)

1. denná téma: Tuky, sladkosti, soľ

2. denná téma: Jedz a hýb sa! 

 

DOBRÉ A ZLÉ
(TUKY, SLADKOSTI, SOĽ) a
FITNESS TÍNEDŽERA

Mičudová/9.E

DOBRÉ A ZLÉ (TUKY, SLADKOSTI, SOĽ) a fITNESS TÍNEDŽERA.pptx (2,5 MB)

S malou Zitkou Obezitkou sa nekamarátim

Veľká prestávka Bystrická/ všetci učitelia

JEDZ A HÝB SA! .pptx (760,1 kB)

 


11. S MALOU ZITKOU OBEZITKOU SA NEKAMARÁTIM
Vzhľadom na nepriaznivé počasie sme boli nútení zrušiť športové aktivity na školskom dvore (miniturnaje- futbal, volejbal, vybíjaná, ďalej cvičenie s fit- loptami, švihadkami, beh, ....) a žiaci si počas veľkej prestávky zatancovali- už nie v triedach, ale na chodbách školy.

 

12. JEDÁLNY LÍSTOK ŠKOLSKEJ JEDÁLNE
bol plný ovocia a zeleniny, nielen ako prílohy k jedlu v podobe šalátov, ale tiež ovocie ako zákusok a zelenina.

 

 

Všetky aktivity:
PROJEKTOVÝ a PREZENTAČNÝ DEŇ


1.D/ Mgr. Vlasta Birková
- leporelo Ovocie a zelenina
- pečenie štrúdle

 

1.E/ Mgr. Katarína Podobová
- pesničky a básničky o ovocí a zelenine
- ochutnávka ovocia a zeleniny
- príprava ovocného šalátu

 

2.E , 2.F/ Mgr. Helena Matejková, Mgr. Katarína Stanková
- ovocie a zelenina v štvorsmerovkách, hádankách a rébusoch
- rozdelenie ovocia a zeleniny na donesených obrázkoch
- význam ovocia a zeleniny pre zdravie
- ochutnávka ovocia a zeleniny
- príprava ovocného šalátu

 

3.E,3.F / PaedDr. Zuzana Fileková, PaedDr. Marianna Síkelová
- ježko z hrozna
- plagát - čo z ktorej krajiny pochádza
- čo máme doma z exotickej krajiny
- z ktorej krajiny okrem SVK máme doma najviac potravín
- čo dokážem zistiť z obalu


4.D / Mgr. Nadežda Šlacká
-tvorba pracovných listov o jabľčku
- leporelo
- prezentácia Jablko
- pečenie štrúdle


4.E ,4.F/  Mgr. Ingrid Matúšová,  PaedDr. Martina Panisová
- divadlo Šalát mieru

 

5.D  Leporelo z obrázkov ovocia a zeleniny/ Mgr. Mariana Páterková
Práca bola zameraná na ovocie a zeleninu. Každý žiak individuálne nakreslil 2 obrázky – jeden na formát A3 s netradičným vyobrazením jablka, druhý na formát A4 s rozličnými druhmi ovocia. Potom žiaci spoločnými silami vytvorili dve leporelá – väčšie a menšie. Na tvorbe leporela sa zúčastnilo 11 detí.

 

5.E  Komiks, plagát, príbeh/ Mgr. Hedviga Demková
Žiaci sa vo svojich výstupoch zamerali na propagáciu zdravej výživy a konzumáciu ovocia a zeleniny. Samostatne tvorili príbeh o jablku, ovocí a zelenine, tiež báseň o ovocí. V príbehu lásky s názvom Burger a Jahôdka, hlavná hrdinka Jahôdka všetkých nabáda ku konzumácii zdravej stravy. Plagáty a komiksy vo formáte A3 spracovali žiaci vo dvojiciach. Nabádajú v nich ostatných žiakov k pravidelnému jedeniu ovocia a zeleniny.

 

5.F Potravinová pyramída/ Mgr. Eva Húsková
Názov projektu: Potravinová pyramída
Práca: Skupinová, jeden projekt
Cieľom práce je predstaviť zložky potravy, ktoré sú rozdelené do samostatných skupín.
Základné heslo znie: „Všetko, ale v správnej miere.“
Záver: Dôležitosť zastúpenia jednotlivých potravín v našom jedálničku. Pričom najväčšie zastúpenie v našom jedálničku by mali mať obilniny (celozrnné pečivo, výrobky).

 

6.D Tvorba ilustrovanej rozprávkovej knihy/ Ing. Iveta Lukáčová
Žiaci samostatne vymýšľali rozprávkový príbeh venovaný ovociu alebo zelenine. Časti príbehu písali na výkres. Dokreslili ilustrácie a príbehy spoločne zlepili a vytvorili knihu aj s ilustráciami.

 

7.D Zdravé stravovanie (obezita, anorexia, bulímia)/ Mgr. Martin Tabak
- kolektívna práca celej triedy – výstupom je prezentácia v programe PowerPoint.

 

8.D Vieš čo ješ/ Mgr. Ján Klinec

Práca bola zameraná na propagáciu a získanie vedomostí na stravovanie. Žiaci pracovali vo dvojiciach. Každá dvojica vypracovala kvíz podľa svojich možností a vedomostí.  Pracovali v programe v PowerPoint s doporučenou animáciou. Práce, ktoré vytvorili na konci hodiny jednotlivé dvojice prezentovali. Kvíz zaujal žiakov, a získali nové vedomosti z danej tematiky.

 

9.D Téma: Zelenina a ovocie/ M Mgr. Daniela Babicová
Vedomostný kvíz – skupinové práca – 4 chlapci (zameraný na vitamíny, využitie ovocia a zeleniny)
Výstup – kvíz (na počítači)
• praktická pomôcka na určovanie vitamínov a prospešných látko u ovocia a zeleniny.
Téma: Zdravá životospráva (výživa)
plagáty – 2 skupiny

 

NIE NIE NIE  šikanovaNIE

 

Dňa 23. septembra 2013 sa na našej škole  začal týždeň prevencie so zameraním na šikanovanie s názvom NIE NIE NIE  šikanovaNIE. Máme pred sebou množstvo aktivít, o ktorých vás budeme na našich stránkach  priebežne informovať.

Ako prvá akcia v rámci tohto programu sa zrealizovala imatrikulácia piatakov, ktorú organizovala „Žiacka školská rada“ (ŽŠR).

Ak sme presvedčení, že niekam patríme a máme svoje miesto, vtedy sa cítime dobre. Zlepšenie atmosféry a súdržnosti, tolerancia starších voči mladším spolužiakom- toto je idea podujatia, ktorú napĺňame už štvrtý rok- odkedy vznikol na našej škole školský parlament (súčasný názov ŽŠR).

Po veľkej prestávke sa žiaci druhého stupňa stretli na školskom dvore, kde nám podpredseda ŽŠR Leo Lofaj a Vanesa Kapallová (naši moderátori) predstavili s novozvolených členov  výboru Žiackej školskej rady. Poslanci  zložili poslanecký sľub a dozvedeli sme sa tiež, čo ŽŠR v škole chystá do budúcnosti.

Potom už nasledovala najočakávanejšia časť nášho programu- imatrikulácia piatakov. Títo museli absolvovať rôzne disciplíny a ich odmenou samozrejme bolo pasovanie za právoplatných členov druhého stupňa.

Hoci nám neprialo počasie, nálada bola skvelá. Vrátili sme sa do tried a tam žiaci prvého aj druhého stupňa svojím podpisom potvrdili dohodu, ktorú si sami vytvorili. Je to dohoda, ktorá by mala prispieť k lepším vzťahom a lepšej atmosfére v škole a jej mottom je ten istý slogan, ktorý nás sprevádza celým týždňom: NIE, NIE, NIE ŠIKANOVANIE.

 

Okrem imatrikulácie piatakov a slávnostného prijatia zmluvy proti šikanovaniu sme absolvovali aj sériu informačných blokov o tejto problematike . Neboli to len fakty a teória, žiaci si vyskúšali a zahrali situácie v akých sa môžu ocitnúť obete šikany. Hľadali pôvod šikany, vypočuli si príbehy zo života. V oblasti kyberšikany mali možnosť vyjadriť sa k interaktívnym príbehom, či nazrieť do sveta paragrafov a zistiť aké riziká a sankcie šikana zo sebou prináša. Školenie absolvovali aj učitelia. Dotazníky o šikanovaní (po vyhodnotení) nám napovedia, ktorým smerom sa máme zamerať v prevencii na našej škole.
Poslednou akciou tohto týždňa bola výstava tričiek proti šikane, ktorú si môžete pozrieť v obidvoch budovách školy až do 14. októbra. Do tejto akcie sa zapojili všetky triedy na druhom stupni a pripojili sa aj naši najmladší. Všetkým zúčastneným ďakujem.