Plán prevencie

28.08.2013 22:37

 

Plán primárnej prevencie

PLÁN  PRÁCE koordinátora prevencie na ZŠ Bystrická cesta14 Ružomberok pre školský rok 2013/ 2014

 

Koordinátorka prevencie:  Mgr. Ľudmila Mičudová

 

Hlavné úlohy školského koordinátora prevencie:

 • Plniť úlohy školského poradenstva v otázkach prevencie drogových  a iných závislostí.
 • Koordinovať a metodicky usmerňovať preventívnu a informačnú činnosť na škole.
 • Spolupracovať s vedením školy, výchovným poradcom, školským psychológom, školským špeciálnym pedagógom, triednymi učiteľmi,  ostatnými pedagógmi, školským parlamentom, zdravotníckymi, sociálnymi, bezpečnostnými a metodickými orgánmi a inštitúciami, ako aj s miestnou samosprávou.
 • Iniciovať a koordinovať preventívne aktivity a v rámci prevencie poskytovať preventívno-výchovné konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom.
 • Monitorovať aktuálny stav výskytu sociálnopatologických javov a priebežne informovať žiakov a ich zákonných zástupcov o preventívnych aktivitách školy, o možnostiach spolupráce s poradenskými a preventívnymi odbornými zariadeniami v prípade pomoci ohrozeným deťom.
 • servis schránky dôvery.
 • Vzdelávať sa v oblasti prevencie závislostí a iných sociálnopatologických javov.
 

 

Plán primárnej prevencie na školský rok 2013/2014

Plán vychádza z cieľov, ktoré sú stanovené v platných učebných osnovách, POP 2013/2014 a z úloh Národného programu boja proti drogám.

 

Termín

Akcie/ činnosti

Zodpovedný/í

Priebežne

Dodržiavanie a kontrola dodržiavania školského poriadku, v ktorom je vyjadrený zákaz nosenia, prechovávania, distribúcie a užívania drog... V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú školy a školské zariadenia povinné priebežne monitorovať správanie sa detí a ich zmeny*

 

triedni učitelia, učitelia, koordinátor drogovej prevencie, vedenie školy

Priebežne

V záujme účelného využívania voľného času skvalitňovať ponuku záujmových krúžkov a činností, sprístupniť školské zariadenia (telocvičňu, internet, počítače) pre mimoškolskú činnosť.
 

vedenie školy, učitelia

Priebežne

Podľa ponuky využívať krúžkovú činnosť na škole

 

tr. učitelia

Priebežne

V snahe zabezpečiť kontrolu prenikania drog do areálu školy je povinnosťou pedagogického dozoru na chodbách dôsledne vykonávať dozor v čase určenom vedením školy.

 

vedenie školy, všetci vyučujúci

Priebežne

Na vyučovacích hodinách využívať učivo na prevenciu pred negatívnymi účinkami drogovej závislosti a vytvárať na škole atmosféru vzájomnej dôvery a spolupráce.**

 

všetci vyučujúci

Priebežne

Na vyučovacích hodinách  zabezpečiť vzdelávanie v oblasti zdravej výživy.

všetci vyučujúci

Priebežne

Poskytovať propagačný materiál a odporúčanú doplnkovú literatúru vyučujúcim a triednym učiteľom.

 

koordinátor drogovej prevencie

Priebežne

Informovať priebežne rodičov o opatreniach školy proti šíreniu drog.

koordinátor drogovej prevencie

Priebežne

Protidrogovú preventívnu činnosť začleniť do čtp a realizovať na hodinách vyučovania a na triednických hodinách, zvlášť poukázať na alternatívy zmysluplného využitia voľného času,  podať základné informácie o chorobách ktoré súvisia s fajčením. na spoločenských predmetoch diskutovať o vôľových kvalitách, sile niečo dokázať…

 

tr. učitelia , všetci vyučujúci

september 2013                                   

Šikanovanie- týždeň zameraný na aktivity proti  šikanovaniu

 •  inštalovať mini- vernisáž prác na témy: šikanovanie- vo vestibule školy.
 • Dotazník o šikanovaní....

tr. učitelia, všetci vyučujúci, ŽŠR

hodnotenie- Mičudová

október 2013                                        

Inštalácia výstavky plody jesene vo vestibule školy (v rámci projektu „Zdravie v školách“)

TÝŽDEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY

Medzinárodný deň školských knižníc (25. októbra)

Ružička, Nováková

všetci vyučujúci, ŽŠR

Salvová

november 2013                                     

TÝŽDEŇ BOJA PROTI DROGÁM

tr. učitelia, všetci vyučujúci, ŽŠR

hodnotenie- Mičudová

december 2013                                      

l. december - Svetový deň boja proti HIV/AIDS - podporiť poznatky o preventívnych aktivitách proti ochoreniam a úrazom.****

tr. učitelia

Mičudová.

 

január 2014                                        

Možné riziká práce v zahraničí a prevencia pred neľudským zaobchádzaním. – beseda so psychológom

TÝŽDEŇ ĽUDSKÝCH PRÁV- témy súvisiace s multikultúrnou výchovou, výchovou   v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rodovej rovnosti, predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie.

 

tr. učitelia, všetci vyučujúci, koordinátor drogovej prevencie, výchovný poradca

február 2014                                           

Anketa/ beseda/ diskusia pre žiakov v rôznych ročníkoch o skúsenostiach detí s drogami, alkoholom a cigaretami.

 

tr. učitelia

marec 2014                                            

MODRÝ TÝŽDEŇ

22. marec - Svetový- deň vody

 

tr. učitelia, všetci vyučujúci, ŽŠR

hodnotenie- Mičudová

apríl 2014                                            

ZELENÝ EKO TÝŽDEŇ-

Deň zeme 22.4. 2013

tr. učitelia, všetci vyučujúci, ŽŠR

hodnotenie- Mičudová

máj 2014                         

BIELY TÝŽDEŇ

·         Medzinárodný deň mlieka- tretí májový utorok

tr. učitelia, všetci vyučujúci, ŽŠR

hodnotenie- Mičudová

jún 2014                                               

ŠPORTOM PROTI DROGÁM

26. jún - Medzinárodný deň boja proti závislosti a nedovolenému obchodovaniu s drogami - práca žiakov s počítačom zameraná na protidrogovú tematiku

 

tr. učitelia, všetci vyučujúci

učitelia OV, TeV, ...

jún 2014                                               

Zhodnotenie spolupráce ped. pracovníkov a žšr v oblasti prevencie, návrhy na zlepšenie v budúcom šk. roku.
Zhodnotenie plnenia plánu práce primárnej prevencie.

 

 

 

Odporúčania MŠ pre školský rok 2013/2014:

 • Zákaz všetkých foriem  diskriminácie a segregácie
 • Zdravý životný štýl
 • Podpora: zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych výrobkov, zvýšenia konzumácie ovocia a zeleniny.
 • Ľudské  a detské práva.
 •  Výchova v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rodovej  rovnosti, predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie.
 • Prevencia hiv/aids .
 • Prevencia a eliminácia rizikového správania, delikvencie a kriminality, záškoláctva, šikanovania, bezpečného používania internetu, ako  aj na podporu právneho vedomia detí a žiakov
 • Aktivity k svetovému dňu duševného zdravia, týždňu boja proti stresu, svetovému dňu nefajčenia, európskemu týždňu boja proti drogám, svetovému dňu prevencie hiv/aids, európskemu týždňu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Plán koordinátora prevencie drogových závislostí je variabilný a v prípade potreby bude upravený alebo doplnený.